Det Collinske Hus og H.C. Andersen (28)

Familien Wulff

Jeg vil nu forsøge at aflede Din Opmærksomhed fra vort Huns og henlede den til et andet, nemlig Commandeur Wulffs, der billigviis bør bære en Deel af Ansvaret for Andersens »Behandling« i hiin Tid; thi det var dette Huus, han, næstefter vort, flittigst besøgte. Commandeur Wulff var, saa forekom det mig, en underlig Blanding af Sømand, Skjenaand og Hofmand, lidt Digter, og Oversætter af Shakespeare. Han var god mod Andersen, men overseende og overlegen. Andersen kunde aldrig slutte sig til ham som til Familiens qvindelige Medlemmer og en Tid til Sønnen Christian.

Den vigtigste i denne Familie for Andersens tidligste Udvikling var Moderen. Ligefra hans Skoletid havde hun et aarvaagent og moderligt Øie for ham, senere maaskee meer for hans Skrøbeligheder end for hans gode Sider; men hun søgte at indvirke paa ham paa en moraliserende Maade, som han ikke var modtagelig for, og hendes Optræden ligeoverfor ham havde noget Afmaalt, Gouvernantemæssigt, som irriterede ham.

Adskillige af de tilsyneladende haarde Yttringer, som Andersen citerer fra hiin Tid, tilhøre hende, men det vilde være uretfærdigt at bedømme hende efter disse. Hun levede i en æsthetiserénde Omgivelse og var selv meget ivrig Deeltager. Andersen kunde umuligt hos hende komme i Betragtning ved Siden af den Tids Celebriteter. At han kunde lade sig henrive til at forlange dette, opbragte hende.

— Den yngre Datter Ida, senere Conferentsraadinde Koch, kom dengang ikke saameget i Berøring med ham; hun stræbte ikke efter at have nogen Indflydelse paa ham. Men hun vedblev indtil hans Død at være ham en trofast Veninde, og i hendes Huus var han indtil sin sidste Sygdom en fast ugenlig Gjæst. — Men ligeoverfor den omtalte Opdragelse i dette Huus og i Opposition mod den havde han en trofast Allieret i den ældste Datter Henriette Af dette Forhold har han («Mit Livs Eventyr» 79 — 80) givet en træffende men noget kortfattet Skildring.

Sider:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40