Det Collinske Hus og H.C. Andersen (8)

Brev fra H.C. Andersen til etatsråd Jonas Collin 11. januar 1823

Til Etatsraad J. Collin.

Slagelse, 11te Januar 1823.

Kiære Velgiører.

Jeg har nu faaet den lille Arv udbetalt som jeg meldte Dem om, Rektoren som Courator fik Pengene og af ham har jeg faaet dem imod at vise Qviteringerne for hvad jeg kjober for dem, jeg skylder ogsaa Dem at gjøre lidt Regnskab derfor.

Af de 54 Rdlr. som jeg skulde arve gik 1 Rdl. og nogle ß til Brevpenge.

To Rdlr. til Byfogeden i Slagelse for endeel Skriverie o. deel.

15 Rdlr. tillod jeg Magistraten at udbetale til min Moder som er gammel og meget trængende (jeg kunde jo ei gjøre bedre Brug).

Jeg fik saaledes 36 Rdl. hvoraf jeg nu sender Dem de 10 Rdl. som De var saa god at lægge ud for mig til en Kiole (men da jeg nu fik denne indlagte Skoleregning tog jeg af disse Penge til dens Betaling som jeg haaber De ikke bliver vred for.

Et Par Buxer: 6 Rdl. 8 ß
Linned 14 Rdl
Støvler forsaalede 2 Rdl
Mit Lexicon indbundet 1 Rdl
Strømper 1 Rdl
34 Rdl 8 ß


De seer heraf at jeg vel har anvendet Pengene, og jeg glæder mig selv ved at jeg har kundet forskaffet mig disse Nødvendigheder Tiden atter at tage det af den Velgiører som daglig saa faderligt sørger for mig.

At De inde i Kjøbenhavn bevidnede mig Deres Tilfredshed med min Flid og Opførsel, har meget styrket og opmuntret mig, og jeg skal i Sandhed stræbe at fortjene Deres Godhed; at De saa mildt bedømte mine Charakterer for Græsk og Latin som virkelig ei vare saa gode, skal jeg ogsaa erkjendtligen stræbe, at
disse maa vorde bedre, at jeg selv maa kunde føle at De maa være tilfreds dermed, endnu nogen Tid vil jeg vel være tilbage i disse to svære Ting, men allerede noget hen paa Foraaret haaber jeg nok De vil kunne mærke at jeg kommer mig meer og meer ! Skulde der ellers, naar jeg om Maaneden sender Dem Charakterene, være nogen som De synes at kunde fordres bedre af mig, siig mig det da, og jeg skal da stræbe desmere i den Videnskabsgren.

Mange Hilsener til alle i Deres Omgivning.

Deres taknemlige

Andersen

Sider:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40