Det Collinske Hus og H.C. Andersen (6)

Året 1822 blev vendepunktet i H.C. Andersens skæbne

I Marts 1822 indsendte A., anonymt, Sørgespillet: Røverne i Vissenberg, som forkastedes ved følgende Skrivelse : »

Til Forfatteren af Stykket:

Røverne i Vissenberg.

d. 16de Junii 1822.

Idet de anordnede Censorer tilbageskikke Stykket: Røverne i Vissenberg, som aldeles uskikket for Skuepladsen, ønske de, at det med Hensyn til Forfatterens personlige Stilling maatte fra Theaterdirectionen blive ham tilkendegivet, at med den fuldkomne Mangel paa elementær Dannelse og alle uundværlige Forkundskaber, som dette Stykke paa hver Side viser, det endog for de allerypperste Anlæg vilde være umuligt at frembringe noget, der kunde fortjene at fremstilles for et dannet Publicum eller forelægges smagfulde og kyndige Læsere. Særdeles kjært vilde det være dem, hvis dette Vink maatte formaae det unge Menneske til at søge, og hans Venner og Velyndere til at forskaffe ham den Veiledning, uden hvilken den Bane, han saa ivrig søger efter at betræde, stedse maa og vil blive ham lukket. —
Dette skulde Directionen ved at tilbagesende Stykket ikke undlade at tilmelde Forfatteren.

Holstein. Rahbek. Olsen. Collin.

D. 29, Junii 1822 blev han afskediget som Chorsanger.

Imidlertid havde han indleveret Tragedien Alfsol, som Gutfeld med en Anbefaling leverede Rahbek. Denne afgav i Directionen den Erklæring, at Stykket var upassende for Skuepladsen, men androg tillige paa, »at dette unge Menneske maatte anbefales til saadan Understøttelse, hvorved hans umiskjendelige Anlæg kunde blive dyrket og dannet« ; derefter hedder det i Protokollen: 13. Sept. 1822. »Forf. af Alfsol mødte efter Tilsigelse, og blev ham tilkjendegivet, at man vilde anbefale ham til Kgl. Understøttelse for at studere, hvilket han med Taknemmelighed modtog I . —

Her er det egenlige Vendepunkt i Andersens Skjæbne; han blev strax i October sat i Slagelse Skole og Theaterdirectionen skrev derpaa — den formelle Afslutning af
hvad Collin allerede havde udvirket hos Kongen — følgende Brev

Til Directionen for Fonden ad usus publicos.

d. 2. Decbr. 1822.

I Aaret 1819 meldte sig ved Theaterdirectionen et ungt Menneske navnlig Hans Christian Andersen fra Odense for at vorde ansat som Skuespiller ved det Kongelige Theater, og ifølge allernaadigst Befaling maatte Directionen desangaaende afgive en all. Betænkning. Da hans Udvortes var ham aldeles imod til at komme frem paa den Bane, forsøgte han i et Par Aars Tid at gjøre Tjeneste som Chorsanger; dog uden at erholde nogen Løn derfor. Da han ogsaa dertil aldeles intet Anlæg havde, tilkjendegav man ham, at han ikke længere kunde deeltage i Øvelserne paa Syngeskolen. Hans Hang til Theatret bragte ham til, under hans Ophold her, at gjøre adskillige Forsøg som dramatisk Digter, Forsøg som, skjøndt de allevegne røbede det unge Menneske, der var ganske blottet for Kundskaber, lige indtil Kundskab i Modersmaalet, dog tillige røbede umiskjendelige Digter-Anlæg. Et Par af disse dramatiske Stykker indsendte han til Directionen i Haab om at faae dem opførte.

Da bemeldte Andersen, der er aldeles blottet for Formue og lever kun af privat Godgjørenhed , som hans godmodige Charakteer forskaffede ham, vilde blive ulykkelig og tabt for det borgerlige Selskab, hvis han saaledes vedblev at hendøse sin Tid, og der tvertimod er grundet Haab om, at han, videnskabeligen dannet, kunde vorde en nyttig Borger, opkaldte man ham i Directionen, forestillede ham den literaire Afvei, hvorpaa han var kommen, og lovede ham, at man vilde anbefale ham til allernaadigst Understøttelse for at kunne studere, hvis han udelukkende vilde anvende sin Tid og Flid paa de nødvendige Skolevidenskaber.

Han modtog Directionens Tilbud med Glæde, og paa Grund af Hs. Majestæts allernaadigste Yttring i den Anledning til mig, Collin, paa min foreløbige mundlige all. Beretning derom, have vi foranstaltet, at han sidst i October Maaned d. A. blev optaget i Slagelse lærde Skole, hvor han, ved Universitets-Directioneus Medvirkning, nyder fri Underviisning.

Ifølge den fra Rector Meisling indhentede Underretning, formenes Husly, Kost, Vask, Klæder og Bøger etc. for ham idetmindste at medtage 350 Rdl. aarlig. Dersom Hs. Majestæt altsaa allern. vilde bevilge indtil 400 Sedler aarlig i 3 Aar, i hvilken Tid han i sin Alder (17 Aar) vel vil kunne vorde færdig til Academiet, haaber man at hans timelige Lykke derved er grundlagt.

I det Haab at o. s. v.

Holstein. Rahbek. Olsen. Collin.

I sin første Charakteerbog har han foran skrevet: « Mandagen d. 28. October kom jeg i Slagelse lærde Skole i 2den Klasse.

Sider:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40