Det Collinske Hus og H.C. Andersen (2)

Indledning “H.C. Andersen og det Collinske Huus”. Af Edvard Collin

Min afdøde Ven H. C. Andersen havde for Skik, ved sine daglige Besøg i mit Huus at levere mig et eller andet lille Stykke eller en Optegnelse, hans tidligere Liv vedkommende, som han havde »fundet ved at rode i sine Papirer« ; han kjendte mig som Samler, og som Ven, og vidste, at selv disse Brudstykker — om mange kan jeg sige: Papiirstumper — kunde have Interesse for mig. Men han gav mig ogsaa Breve fra hiin Tid og andre fuldstændige Optegnelser. Han har ganske vist ikke tænkt sig, at jeg skulde være hans Biograph — han har selv været det; men det har næppe været udenfor hans Tanke, at disse Smaabidrag kunde kaste et intensivere Lys paa hans virkelige Jeg, end det man har faaet ved hans egen subjektive Fremstilling i »Mit Livs Eventyr.«

Det er nærmest Hensynet til, at Andersen har efterladt sig saamange personlige Venner, der nok kunne ønske at faae et dybere Indblik i hans tidligere Liv og en klarere Opfattelse af hans Personlighed, der har bevæget mig til Offentliggørelsen af disse Bidrag. Jeg fremtræder ikke som Biograph, endnu mindre som Lovtaler; jeg indlader mig ikke paa hans Betydning som Forfatter; om denne har Verden dømt. Var han ikke en stor Mand, saa var han dog en berømt Mand ; thi det er ubestrideligt, at ingen dansk Forfatters Navn har været saa bekjendt i den hele vide Verden som hans. Og naar Talen er om berømte Mænds Liv, da pleier man ikke at tage det saa nøie, om ogsaa Ubetydeligheder optages i Fremstillingen, og jeg skal villigt indrømme, at dette maa forekomme mangen Læser, som ikke har kjendt Andersen personlig, at være Tilfældet her. Man vil maaskee ogsaa lade mig høre, at der i de meddeelte Breve findes en stor Deel Gjentagelser af de samme Klager, de samme Udraab o. s. v. Jeg skal hertil svare, at jeg har beklippet den vidtløftige Brevvexling saameget som jeg fandt forsvarligt; forøvrigt mener jeg, at ogsaa denne Gjentagen har noget charakteriserende.

Da jeg væsenlig kun har til Afbenyttelse de Materialier, som jeg selv eier, altsaa i Hovedsagen hans Breve til mig og min Familie, har det ikke kunnet undgaaes, at den Collinske Familie og Andersens Forhold til denne træder i Forgrunden. Jeg har ievrigt Grund til at tvivle om, at der andetsteds fra kan faaes noget væsenligt Bidrag til hans tidligere Historie.

Det forudsættes, at Læseren kjender hans Bog, »Mit Livs Eventyr«, denne Bog, som næst Eventyrene har bragt hans Navn videst om, og da navnlig dens første Epoke. Andersen regner den nye Epokes Begyndelse fra Indtrædelsen i Italien i 1833. Andre ville maaskee mene, at den bør regnes fra 1837, da han med de Ord: »Der kom en Soldat marcherende hen ad Landeveien, een, to, een, to« holdt sit Indtog i Eventyrets Verden.

Kilde: “H.C. Andersen og det Collinske Huus” af E. Collin, Kjøbenhavn 1882. Ovenstående er en del af værket. Overskrifterne på de enkelte sider er nutidige. Typografien og opsætningen er ændret nogle steder i forhold til den oprindelige tekst, alt i respekt for forfatterens skrivemåde. lbj

Sider:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40