Om “Mit Livs Eventyr”

H.C. Andersens første danske selvbiografi "Mi Livs Eventyr" 1855

H.C. Andersen: “Mit Livs Eventyr”

Link til kapitel0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15!  16

Om “Mit Livs Eventyr”

På sin 50 års fødselsdag 2. april 1855 sluttede H.C. Andersen sin selvbiografi “Mit Livs Eventyr“. For H.C. Andersen var selve livet et dejligt og godt eventyr og han finder i sit eget liv en bekræftelse på sin Guds førelse. På opfordring fra sin amerikanske forlægger leverer H.C. Andersen senere en fortsættelse af selvbiografien op til og umiddelbart efter æresborgerfesten og udnævnelsen i Odense 6. december 1867. Mit Liv er et smukt Eventyr, saa rigt og lyksaligt! Dette var begyndelsen af “Mit Livs Eventyr” og H.C. Andersen slutter sin selvbiografi med: Hvad jeg vilde og stræbte at opnaae, er her klarligt udtalt! Mit Livs Eventyr indtil denne Time ligger saaledes nu oprullet for mig saa rigt, saa smukt, saa fortrøstende! -selv af Ondt kom Godt, af Smerte kom Glæde, en tankedyb Digtning, ; jeg kunde ikke digte den saa. Jeg føler mig at være et Lykkens; Barn! saa Mange af min Tids Ædleste og Bedste ere komne mig; kjærligt og aabent imøde, sjelden er min Tillid til Mennesken ej bleven skuffet! de bittre, tunge Dage havde ogsaa i sig Spiren til; Velsignelse! hvad Uret jeg troede at lide, hver Haand, som greb; tungt ind i min Udvikling, bragte dog sit Gode. I vor Fremskriden mod Gud fordunster det Bittre og Smerteo lige, det Skjønne bliver tilbage, man seer det som Regnbuen paa den mørke Sky. Menneskene dømme mig mildt, som jeg l mit Hjerte dømmer dem, og de ville det! et Livs Bekjendelser har for alle Ædle og Gode en Magt af Skriftemaalets Hellig.; hed; trygt giver jeg mig hen. Aabent og tillidsfuldt, som sad jeg iblandt kjære Venner, har jeg her fortalt mit Livs Eventyr.

H.C. Andersen   Kjøbenhavn, den 2den April 1855

Bemærkninger til “Mit livs Eventyr”

H.C. Andersen har i Levnedsbogen skrevet om perioden 1805 -1831, som handler om fødsel og barndom i sin fødeby Odense, de første tre år i København, om sit skoleliv i henholdsvis Slagelse og Helsingør, om sit studenterliv i København og om sin første kærlighed Riborg Voigt fra Fåborg. I 1831 afbrydes manuskriptet til “Levnedsbogen” lidt umotiveret. Manuskriptet blev ikke færdig renskrevet, måske på grund af hans forestående og første udlandsrejse, der gik til Tyskland i perioden 16 maj – 24 juni 1831. “Mit Livs eventyr” er H.C. Andersens selvbiografi afsluttet på Andersen 50 års fødselsdag den 2. april 1855. Jeg har undervejs måtte konstatere en del uoverensstemmelser mellem de originale håndskrevne dokumenter og de senere trykte udgaver af selvbiografien. Desuden er der fundet en del uoverensstemmelser mellem de i den elektroniske udgivne HCA brevbase og de breve der er optryk i kilderne. Undervejs har jeg rettet fejl i forhold til H.C. Andersens originaltekst f.eks “Øieblik” rettet til “Tidspunkt” osv. Rettelser som ikke har den store betydning for forståelse af teksten.

Der er en uoverensstemmelse mellem den oprindelige opdeling i kapitlerne i originalmanuskriptet og de trykte kilder. Desuden er der lavet forskellige fejl i selve originalmanuskriptet i forhold til kapitel inddelingen. Det skal bemærkes at kapitel 15 ikke findes i originalmanuskriptet og desuden er bilagene til “Mit Livs Eventyr” udeladt.

Kilder

“Mit livs eventyr” udgivet af Erling Rørdam 1926 Bind 1 og 2 Originalmanuskripterne til “Mit livs Eventyr” OBM “Mit Livs Eventyr” Gyldendals Bibl. 1908. 1-2 “Mit livs Eventyr” Gyldendals klassikerserie af “Mit liv livs eventyr” udg.1935 HCA brevbase udgivet af bl.a. OBM
Hans Christian Andersen biography »The Fairy Tale of my Life« 1855

Lars Bjørnsten Odense