Arvestridigheder Holsten-Caricius (10)

holstenshuus-ca-1890-b

Det nyopførte Holstenhuus. Set sydfra i 1865. Tegnet af P. Krohn. Kilde Illustreret Tidende 26. november 1865

Arvestridigheder

Lige fra 1825 har baron Adam Kristoffer Holsten, der i 1866 blev udnævnt til geheimekonferensråd, bestyret baroniet godser, og han har som jorddrot indlagt sig større fortjenester af godsernes bønder. Han fuldendte udskiftningen, afløste hoveriet og gav i året i 1828 baroniet betydelig forøgelse, idet han tilkøbte Nakkebølle hovedgaard med tilliggende bøndergårde, kirker og skove. Han var en af de første godsejere, der begyndte at afhænde bøndergårde til arvefæste, og der er nu kun henved 250 Tdr. hartkorn bøndergods tilbage under baroniet. Året før sin faders død vandt han i forening med Frederik Holsten, den gang amtmand i Hjørring, havde nedlagt protest mod Successions Orden ved baroniet, idet han anså sig og sin søster for berettigede til baroniet fremfor geheimekonferensraad Holstens tre døtre. Ved højesteretsdom af 10. januar 1848 blev amtmand Holstens nedstigende linies ægte descendenter på mands – og kvindesiden erklærede for rette succesfører til baroniet.

Holsten-Caricius

Ved faderens død i året 1851, da han arvede den substituerede konstantinsborgske fideikommiskapital på henved 400.000 kr. som, efter at den sidste mand af slægten Caricius var død, efterhånden var tilfaldet familierne Fædder, Krabbe og Barner, antog han navnet Holsten-Caricius. Han har med særlig forkærlighed fredet om baroniets skove, der udgjorde henved 2000 Tdr. 3 Skpr. hartkorn i 1870 med 1290 Tdr. land. Hans hustru døde i året 1846 og efterlod ham tre døtre, af hvilke den ældste på moderens vegne i 1859 arvede de Schilden-Hvitfelske godser i Jylland, Klausholm, Schildenseje og Sofie Amaliegaard.

Berner-Schilden

Hun blev i året 1853 gift med premierløjtnant Gustav Alexander Berner, der derefter antog navnet Berner-Schilden, som er født i året 1855, er for tiden den nærmeste arving til baroniet Holstenshus. Den anden datter blev i 1857 gift med nuværende konseilspræsident Estrup, og den tredje datter i året 1860 med kammerherre Sehested-Juul til Ravnholt.

Sider: 0   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12