Danmark på H.C. Andersens tid

1-den-fynske-landsby-hus

Danmark på H.C. Andersens tid.  –   Sådan så Danmark ud på H.C. Andersens tid

H.C. Andersen levede i en tid, hvor de fleste danskere boede i bindingsværkshuse på landet og levede af landbrug. Samfundet var præget statsbankerot, krige og tabet af Norge. Efter stagnationen kom der der atter gang i landbruget. Udviklingen foregik på det tidspunkt i 1800 tallet hurtigt. H.C. Andersen og befolkningen oplevede store forandringer i forhold til levevilkår, demokrati, teknologi og uddannelse m.v. Forandringerne havde stor indflydelse på menneskers liv og hverdag. Nedenunder sættes H.C. Andersens livsforløb i perspektiv til udviklingen i samfundet.

En del af teksten er fra Den fynske landsby i Odense, hvor man har prydet en del af trappen til selve landsbyen med denne tidslinie illustreret med morsomme tegninger.

1790-1920. Overgang til selveje. Selveje betyder at eje noget personligt. Dette var bl.a. en konsekvens af landboreformerne, der betød at 2/3 af landets bøndergårde overgik fra fæste til selveje.

1800. Bedre dyrkningsmetoder. Mergling. Markerne tilføres kalkholdig ler, som regulerer surhed og mineralindhold og dermed øges jordens afkast.

1801. 130.000 mennesker bor på Fyn. De 114.000 bor på landet. Den største provinsby er Odense med ca. 5.700 indbyggere.

1805. Kartoffeldyrkningen i Danmark tager til. Fordelen ved kartoflen er, at den giver et stort udbytte og er meget næringsholdig. Kartoflen blev grundlaget for fattigfolks føde og grundlaget for, at deres børn overlevede. Befolkningens gennemsnitshøjde er ca. 1,60 m. Fredskovsforordningen indføres som betyder, at hvis et træ fældes, skal der plantes et nyt.

1805. H.C Andersen fødes i yderste armod i Odenses slumkvarter formodentlig i huset i “Hans Jensens Stræde”. Kvarteret benævnes i dag som “H.C. Andersen Kvarteret

1808. H.C. Andersen kokoppevaccineres. Se mere  “Om Koppeattester“. H.C. Andersen lader sig dog revaccinere i 1871. Ville dog ikke lade sig vaccine  i det offentlige rum for folk, som ikke havde nogen læge. I stedet kørte han hen til Dr. Meyer privat og her fik han 5 Stik nede på armen.

1810. Koppevaccinen indføres for alle børn. Før dette døde hvert tredje kopperamt barn. Første sparekasse i Danmark var “Sparekassen for Grevskabet Holsteinborg og Omegn” der etableredes i 1810 .

1810. H.C. Andersen begynder sin skolegang. Efter skoleloven i 1814 får han fri undervisning på Fattiggården.

1814. Ny skolelov. Syv års undervisningspligt indføres.

1816. H.C. Andersens far dør. H.C. Andersen bliver arbejdsdreng på byens klæde – og tobaksfabrik.

1818-1833. Landbrugskrise

1819. Nykonfirmeret rejser H.C. Andersen til København. Hans mål er Det kongelige Teater.

1820. Landeveje bygges over hele landet i perioden 1790-1850. Man begyndte med vejen mellem København og Fredensborg til kongens foretrukne opholdssted, og fortsatte fra København vestover. Man nåede til Fyn i 1793, og i årene frem til 1820 blev den store landevej mellem Nyborg over Odense til Middelfart bygget. De jyske landeveje var først færdige i 1861.

1823. På sit første besøg i Odense efter sin afrejse vandrer H.C. Andersen ad den nye hovedvej fra Nyborg. På vejen passerer han Bomhuset i Langeskov, hvor vejpengene blev betalt. Det var et af de steder, hvor man skulle betale for at køre på den nye chaussévej, der åbnede i 1820. En chaussévej består af store bundsten med et eller flere lag skærver eller grus oven på.

1-bomhuset-langeskov-600x399

Bomhus fra Langeskov. Bomhuset var i anvendelse frem til 1850.

1827. Regelmæssig dampskibsfart i Danmark.

1828. H.C. Andersen bliver student og indtræder i Kongens Livkorps

1829. Polyteknisk Læreanstalt grundlægges i København. H.C. Andersen debuterer i 1829 under eget navn.  Fodreise og vaudevillen Kjærlighed paa Nicolai Taarn eller Hvad siger Parterret (kun opført 3 gange på Det kgl. Teater).

1829. H.C. Andersen består adgangseksamen til Københavns Universitet, men vover at vælge digtergerningen i stedet for brødstudium. H.C. Andersen rejser med Danmarks første dampskib Caledonia fra København til Kallehave på Møn.

1831. H.C. Andersen foretager sin første udlandsrejse. Denne går til Tyskland går til bl.a. Lübeck, Hamborg, Leipzig og Dresden. Rejsebeskrivelse kan læses her: “Skyggebilleder af en Reise til Harzen, det sachsiske Schweitz etc. etc., i Sommeren 1831

1833. H.C. Andersen påbegynder sin dannelsesrejse til Italien. Hans moder dør af “delirium tremens”

1835. De første stænderforsamlinger. Ca 3% af befolkningen har stemmeret.

1835. H.C. Andersen udgiver sin første – italienske roman “Improvisatoren“. Under Eurpaberømmelsen udgiver han sine første eventyr. 8 maj udkommer “Eventyr, fortalte for Børn. Første Hefte” med eventyrene “Fyrtøjet“,  Lille Claus og store Claus“, ” Prinsessen på Ærten“og “Den lille Idas Blomster“.

1837. Købstadskommuner etableres.

1839. H.C. Andersen besøger herregården Glorup for første gang. Herregården bliver digterens foretrukne hjem på Fyn. På sine rejser til herregården passerer han Sortebro Kro 

sortebro-kro

Sortebro Kro i Odense Anno 2015 i den fynske Landsby

1840. H.C. Andersen indleder sin store rejse til Lilleasien. I Tyskland rejser han for første gang med jernbane.

1841. Sognekommuner etableres

1843. Den 9. juli 1843 under en markedsfest – folkefest nær Katterød Hospital genser H.C. Andersen efter 13 år sin ungdoms kærlighed Riborg Voigt sammen med sin mand og børn. Katterød Hospital er et eksempel på en bolig (fattighus) til landbosamfundets lavere sociale lag.

katterød-hospital

Katterød Hospital på Sydfyn fra ca. 1850

1844. Første jernbane (Altona-Kiel). 1865 Fyn (Nyborg-Strib). Første højskole (på Fyn 1851 i Ryslinge)

1847. H.C. Andersens berømmelse når sit højdepunkt under hans besøg i England.

1849. Grundlovens vedtages.

1850. Fra ca. 1850 dør husfliden ud. Grundmurede huse og støbejernsvinduer optræder. Dræning med drænrør. Begyndende rodfrugt dyrkning (foderroer).

1850. Avisen Fædrelandet trykker H.C. Andersens digt “Danmark mit Fædreland”.

1853. Første danske gasværk og vandværk (Begge i Odense)

1854. Den første danske telegraflinier tages i brug. Tyendeloven giver flere rettigheder til tjenestefolk.

1857. Næringsfrihedsloven (Købstædernes handelsprivilegier forsvinder og man tillader landhandel. Begyndede kloakering i København. På Fyn i Odense fra 1866.

1858. Som den første forfatter oplæser H.C. Andersen for folkemasserne til de opskydende arbejderforeninger i København.

1860’erne. Kornsalgskrisen tvinger bønderne til at fokusere mere på animalsk fødevareproduktion.

1860. Udskiftningen og nedlæggelsen af landsbyfællesskaberne er afsluttet (1790érne – 1860)

1862. H.C. Andersen besøger Spanien og Marokko. Rejseforberedelserne består bl.a. i at ryge to cigarer dagligt.

1866. Efter tabet af Slesvig-Holstein ved krigen i 1864 kommer Ærø tilbage til Kongeriget.

1867. Danmarks første almindelige landbrugsskole grundlægges i Lyngby på Sjælland. På Fyn Dalum Landbrugsskole 1886)

1867. H.C. Andersen besøger bordeller og Verdensudstillingen i Paris. Hjemvendt fejres han som æresborger i Odense.

1870. 1870’erne. Høstmaskiner introduceres.

1871. Louis Pio grundlægger en socialistisk bevægelse. Husmandssagen kommer op. Frygt for landarbejderballade.

1872. Sukkerroedyrkning begynder.

1872. H.C. Andersen udgiver sine sidste eventyr. Dette sker den 23. november 1872, hvor “Nye Eventyr og Historier. Tredie Række. Anden Samling” udkommer. Denne indeholder eventyrene “Hvad gamle Johanne fortalte“, “Portnøglen“, “Krøblingen” samt “Tante Tandpine“. HC. Andersen er svækket af alvorlig sygdom.

 1873. Møntreform. Kroner og ører indføres.

1873. H.C. Andersen foretager sin 30, og sidste udlandsrejse, som går til  Tyskland og Schweiz sammen med med Nicolai Bøgh.

1875. De engelske aviser hylder H.C. Andersen på hans 70. årsdag.

1875. Den 4. august dør  H.C. Andersen af leverkræft. Han begraves fra Domkirken i København under kongehusets nærværelse.


En del af teksten er fra Den fynske landsby i Odense, hvor man har prydet en del af trappen til selve landsbyen med denne tidslinje illustreret med morsomme tegninger. Teksten har sit udgangspunkt i Fyn, men jeg har udvidet teksten med et mere landsdækkende oplysninger. Fotos af de i teksten nævnte lokaliteter er efterfølgende opført i Den fynske Lansby. Foto er fra  2004 og 2015.

Lars Bjørnsten Odense 2015

H.C. Andersen og eftertiden, se mere om perioden 2010-2020