ny

H.C. Andersen om Aarhus (8)

Dagbogen 19 og 20. juni 1870

Ophold på Basnæs 21 maj 1870 – 26 juni 1870

“Søndag I9 Graa tung Luft. Brev til Fru Serre i Dresden og til Moses Melchior. Føler mig ikke vel; glæder mig til Intet mere. Brev fra Anna Henriques. Brev fra Grevinde Holstein. »Dagens Nyheder« for Ugen. – Middag paa Borreby, der skal i Aften være Consert i Kirken i Skjelskjør, Fru Scavenius vilde der ikke nu vilde hun, ved Bordet bestemte Otto at reise endnu i aften for at gaae med Dampskibet inat til Aarhuus; Fruen opgav nu Kirken og vi kjørte hjem til Klokken 8, da reiste Otto et Qvarteer efter. Læser om Aftenen paa mit Værelse før jeg lægger mig; iaften Historier i »Aften.læsning«, de ere saa piquante at mine egne synes mig »Sukkervand«.

Mandag 20. Graat dog ikke koldt. Sendt Brev til Mathilde Ørsted og til Martin Henriques og til Anna Henriques. I Dag Brev fra Fru Melchior. Siden Otto reiste og Frøken Brandes kom er Fru S. Elskværdigheden selv mod mig, hele hendes mageløse varme Hjerte kommer frem; nu gaaer al Strid ud mod Frøken B. – ( Otto maatte reise over Fyen, Dampskib gik ikke til Aarhuus )”

 Dagbogen 3. maj 1872

H.C. Andersen ophold i Wien i perioden 28 april 1872 – 4 maj 1872

“Fredag 3. Utaaleligt varmt; gik med Bloch og Higg til Capucinerkirken og viiste dem Monumentet af Canova og Ligene i Glaskister. Lagde Kort hos Falbes og kom kogt og halv opløst til Hotellet. Blev hjemme til henimod tre, kjørte da ud i Josephsstadt til Junks Forældre, en Major, som havde været med oppe i Veile og Aarhuus under Krigen, han roste særdeles de danske Soldaters Tapperhed og den smukke Natur, selv lignede han en Corporal, Konen var svær og venlig. Der var en Baronesse som kjendte mig fra Maxen hvor hun havde været sammen med mig hos Fru Serre, der var en røken Frohmann fra Jena og endelig en Professor Vogel, i Familie med Maleren Vogel von Vogelstein. Ved Bordet fik jeg Noget i Halsen der stak som en Knapenaal, jeg maatte ud og hoste, kunde aldeles ikke faae det op, tilsidst gik det ned; jeg blev meget forstemt og tænkte paa snarlig Død. Klokken 6 sagde jeg Farvel. Kjørte til Hotellet og blev hele Aftenen der .”

Dagbogen 23. juli 1872

På tur til Helsingør fra den 23 juli- 25 juli 1872

“Tirsdag 23. Særdeles varmt smukt Veir. Brev fra en Fru Heiberg og hendes Børn i Aarhuus. Brev fra Fru Henriques. Da alle Melchiors Damer i Dag tager til Fru Johanne gaaer jeg med Banetog til Helsingør. Her kom jeg Klokken 6 og fik VæreIse i Brixs Hotel inde i Byen, spiiste til Middag drak en heel Flaske Viin, laae ikke videre til Natten da VæreIset havde ind indespærret Luft.”

Dagbogen 12. september 1872

H.C. Andersen opholder sig i København. Dagen før til N.F.S. Grundtvigs begravelse.

“Torsdag 12. Regneveir. Humeuret mørkt og ulykkeligt, Dødstanker. Ved Middagsbordet blev jeg noget oplivet, der var Bille og hans Kone, Jøncke, Simon Henriques fra Hamborg og hans Broder &. Lund og Kone med en svensk Malerinde. Jeg læste Portnøglen, Som tiltalte. Dr: Bloch fortalte mig om Gale-Anstalten i Aarhuus og de Gale der, om de første Tegn paa Galskaben, jeg satte med en Fornemmelse af Skræk, om han allerede saa samme hos mig”.

 Dagbogen 28. marts 1873

I København i perioden 1 januar -14 april 1873.

“Fredag 28 Sov uroligt, meget Slim om Formiddagen, med Hoste; fik saa godt som ingen Frokost da jeg skulde til Dr Voss Klokken tolv. Skrev til den svenske Harpenist Sjjjden at jeg ikke var rask og vel nok til at nyde hans Harpespil, jeg maatte opgive det. Kjørte saa med Oksen, fra Voss ud paa »Rolighed«, hvor jeg gik i Solskinnet, det var ganske varmt og inde i den lukte Vogn alt for varmt. Henimod tre kom jeg hjem og et Qvarteer efter kom Sjoden med sin Harpe, han havde været ude med den hos de Blinde, ikke faaet mit Brev. Jeg maatte altsaa høre. Han spillede særdeles smukt tre Stykker, Themaer over the last rose of summer, derpaa svenske Folkemelodier og endelig Karneval i Venedig, jeg skar Blomsterne af mine Urtepotter og gav ham, dernæst en tydsk Oversættelse af mit Besøg i Portugal. Fik et Brev fra en Fru Primon i Aarhuus der ønskede mig alt Godt for mine Eventyr. Middag hos Kocks, tog derhen Klokken halv fem, hjem halv syv. Hjemme havde Nicolai Bøgh været, til Aften kom Dr Collin at see til mig. ”

Dagbogen 9. august 1873

Er i København 28.7.1873-31.12.1873 og der er gået kludder i dagbogsoptegnelserne for H.C. Andersen, så datoen er rigtig lørdag den 9 august 1873

“Lørdag 10. Idag tilmorgen kom Melchior til mig han reiser iaften med Carl til Aarhuus og vil saa hente sin Kone for at føre hende til Ostende og London, han talte indtrængende om snarest at have et Hjem at tage hen, ikke forkaste Frøken Ballins Tilbud, med at beboe de Værelser jeg tidligere havde i Nyhavn; det var mig aldeles imod, jeg sagde at jeg indtil videre vilde fløtte til Klampenborg han meente at det kunde mine Venner ikke tillade da jeg der ikke blev….”

 Dagbogen 13. august 1873

“Onsdag 13 Besøg af Linds, Mand og Kone. Brev fra Fernanda Henriques. Læst i Cantus Verdens Historie. Til Aften kom Melchior hjem fra Aarhuus.”

 Dagbogen 28. december 1873

“Søndag 28. Deiligt Solskin, spadseret med Weber heelt hen mod Holmens Kirke i Havnegade. Rendestenene vare med Iis men Solen skinnede og der var ingen Blæst. Besøg af William Øehlenschlæger og strax derpaa af Paludan-Müller, som omfavnede og kyssede mig da han kom og gik. Nu indtraf William Bloch, og senere Student Oksen, som da kjørte med mig hen til Melchiors, hvor efter Middagsbordet, Carl Melchior reiste ( med Toget Kl 7) til Aarhuus. Jeg var allerede hjemme halv 7 og senere paa Aftenen kom da Studenterne Oksen og Weber ned og fik deres Aftensmad.”

Dagbogen 2. april 1874

H.C. Andersen blev udnævnt til konferensråd på sin fødselsdag.

…Der kom Telegram fra Carl Melchior i Aarhuus,….”

Dagbogen 7. maj 1874

“Torsdag 7. Jeg sad i min Stue og hørte længe Nogen røre sig ude i det forreste Værelse, endligt stod jeg op for at see om det var Frøknerne eller Pigen og da stod der en daarlig klædt Person med intet godt Ansigt. Jeg gav et Raab: »hvem er De! hvad vil De, hvor kommer De herI« han sagde Pigen havde lukket ham ind og sagt jeg var hjemme. Jeg styrtede ind, Pigen sagde hun havde meldt mig og sagt Manden at 7.-8. maj 1874 jeg var derinde, det kaldte hun at mælde; jeg var i en nerveus Bevægelse og fik Manden afsted, der vilde læse en Comedie for mig, men jeg var ikke længer vel. Hos Melchiors traf jeg stort Selskab, der var den Dame Carl Melchior boer hos i Aarhuus, en Fru Birk med to Smaabørn, der var Damer fra Falster, Henriques med sin svenske Frue &. Jeg følte mig meget træt ved Bordet; Jonas Collin kom henimod 7 og hentede mig til Theatret, vi kjørte i Melchiors Vogn; jeg hørte de to første Acter af Iphigenia paa Tauris, men efter disse, da jeg kom ud var jeg saa afkræftet at jeg kunde staae og faae min Frakke paa. Fru Erhard Hansen sang deiligt Iphigenia, men ikke Ord kunde man høre eller forstaae. Simonsen var aldeles fortræffelig. Bournonville havde med stor Virkning arangeret Skytternes Dands, ligesom Furiernes Optræden. Jonas Collin fulgte mig hjem.”

Dagbogen 29. juni 1874

H.C. Andersen opholder sig i perioden 18 juni – 3 juli 1874 på “Rolighed” i København

“Mandag 29. Skrevet Breve hele Dagen og følt mig træt derved; sendt saaledes Correctur og Brev til Møller hos Reitzd. Brev til Grev Holstein paa Holsteinborg og til Candidat Oksen. Brev til Fru Collin og et Par Ord til Etatsraad Collin om mine Pengesager. Jeg har opgjort i Dag ved de ublu Udgifter jeg har at jeg maa aarlig bruge 2000 Rdlr og der er da ikke / tale om at gjøre nogen Reise. Betalt Frøken Ballin 45 Rdlr forud for Juli. Samtale med Fru Melchior, som endnu og ideligt vil tage Frøken Ballins Parti. Jeg blev halv syg derover. Besøgt Fru Drevsen fik af Conferentsraaden smukke Roser til Fru Melchior. laften Klokken 6 reiste Carl Melchior med Dapskib til Aarhuus. Ud paa Aftenen kom Lægen Professor Hornemann for at see til mig, han vilde i sit eget Navn tale med Frøken Ballin om den høie Betaling hun tog af mig og som afficerer mig, det jeg ikke kunde taale.”

Dagbogen 2. januar 1875

Ophold i København 1. januar – 4. august 1875

“Lørdag 2den. Smukt Solskin men fire Graders Kulde, min Barbeer sagde at paa Landet havde det frosset 10 Grader .Hele Dagen gik med at fuldende Brevet til Minister Cramer og nedlagde i samme min Fotografi (i Cabinetsbillede) til Redacteuren af new Evening Bulletin og til Fru Julia d. V. som med sine Børn særligt har interesseret sig for den amerikanske Indsamling for mig. Besøg af Carl Melchior som imorgen reiser til Aarhuus. (Benediktsen-Meyer er død i Stockholm mælde Aviserne ogsaa Frøken Koren.) Sendt Brev til Hr Gosse i London. Besøg af Hartmann og senere af Collin-Lund; tidligere var Jonas Collin. Skrev Breve til Aften, hele to: (Jonna Stampe og Oksen.)”

 Dagbogen 23. maj 1875

“Søndag 23. Sov ikke før i morgenstunden og var, da jeg vaagnede som slaaet over alle Lemmer. I Natten havde jeg hostet en Deel. Nu i Dag er det betydeligt bedre, indtil nu har jeg kunnet lade Vandet. Jeg har kun drukket Thee og til Middag spiist Vandgrød og og en halv stegt Kylling fra Restauration. Jeg er meget træt men kan ikke sove, ikke hvile. Fru Koch og Hartmann have i Dag begge saa trøstende besøgt mig ogsaa Dr Hornemann og Theodor Collin 3 Gange. J Krohn overnattede i Stuen, foran, men hele Natten havde jeg stærk Hoste og sov ikke før Kl 7 om Morgenen, havde da i den følgende Time de forfærdeligste Drømme. Til Aften kom Melchior, lige fra Frøken Meyers og Hr Magnus ( fra Gotheborg) Bryllup, det unge Par reiste iaften til Aarhuus og derfra til Gotheborg.”

Dagbogen 16. juni 1875

“Onsdag 16 Om Natten har jeg tre a fire gode Timer, hele Dagen lider jeg derimod af Slimhoste, især Morgen og Aften; saa ofte jeg har drukket Noget. Første Gang ude i Luften i mange Tider. Jens gik med mig nede i Haven, neppe kunde jeg fIøtte Benene. Solen var varm. Jeg naaede Haven ynkelig rundt, og blev saaledes næsten tre Timer i den friske Luft; det var lidt for meget. Da jeg sad paa Stuen og spiiste kom Stuepigen, der ellers aldrig kommer her op og førte en Dame til mig til mig fra Jylland. Jeg troede at det var Frøken Clara Bjerring og sagde at hun netop turde see ind men jeg var for syg til at tale med. ( Mit Bord var blevet dækket med flere Retter, som jeg ikke nød af, sam to Slags Viine) Damen var brandguul og sortklædt; hun vilde have Svar paa et Brev fra en Dame i Horsens eller Aarhuus, jeg forstod ikke, men tænkte strax paa det store Brev der var blevet sendt mig, jeg troer med Digte. Jeg blev aldeles vild heftig, sagde at jeg kjendte hende ikke, at Ingen maatte have Lov at komme ind til mig, at dette var skeet ved en Misforstaaelse. Hun talte igen om at faae Svar paa Brevet og bragte en Hilsen fra en Justitsraad, eller Sligt, Blach, jeg erindrede Dr Blach i Sorø for over 20 Aar siden men vidste ikke om det var ham. Endelig fik jeg hende bort og var i høi Grad i Exstase.-”

Sider: 0   1  2  3  4  5  6  7  8