H.C. Andersen om Aarhus (6)

Domkirkepladsen med den gamle Provstegaard i Aarhus. Kilde Bymuseet i Aarhus

Domkirkepladsen med den gamle Provstegaard i Aarhus. Kilde Bymuseet i Aarhus

Dagbogen 6. august 1865

H.C. Andersen i København

“Søndag 6. Her er kjedeligt i Byen. Besøgt Watt, læste for ham tre af Eventyrene. Gik ud til Drevsens og Linds, satte mig paa en Kildevogn. Deri var H. P. Holst til sit Lyststed. Et Par unge Damer og Herrer paa Vognen sang lysteligt og af Ole Lukøie: »Under Søvnens Vuggeklæde«. Jeg blev hjerteligt modtaget hos Henriques; der var Dr: Adler, Erslev fra Aarhuus og den unge Hr Bing. Jeg læste Løgtemændene, Guldskat og Stormen. De gjorte stor Lykke! I Regnveir tradskede jeg til Jernbanen. Jeg vilde have besøgt Tivoli, men var vaad om Fødderne og kjørte hjem.”

Dagbogen 27. december 1865

Ophold på Basnæs i perioden 17.12.1865-12.1.1866

“Onsdag 27 Deiligt Solskin og mildt. Plukket Blomster i Haven. Brev til Etatsraad Kranold, som jeg sendte mit Portrætkort. Sendt Brev til Lose om en Skriv- og Reisekalender. Brev til Mathilde Ørsted, som endnu ikke har svaret mig paa Brevet jeg sendte hende fra Holsteinborg. Man troer paa Foraar i Dag. / Begge Düring, Otto, Luzie og Frøken Brandes ere paa Espe til Middag; jeg er ene hjemme med Fru Scavenius. Ingen Breve i Dag til mig. Hele Eftermiddagen klippet og klistret Dukker til Juletræet; efter Bordet lavet syv smaa Danebrogs Flag, tidligere to store, altsaa nu 9. I Dag er den ældste Gastenskjold som nu har Borreby af Broderen, Artilleristen, ført til Daareanstalten i Aarhuus; hans unge Kone sidder her paa Borreby med et lille Barn.”

Dagbogen 29. december 1865

Rejsen til Espe hvor H.C. Andersen opholdt sig fra 29.12.1865 -1.1.1866

“Efter Middagsbordet kjørte vi, Fruen og jeg i lukket Vogn, de andre paa aaben Charibank i stormende Veir .Det trak ind i Vognen til os, Fruen betroede mig Husets nyeste Hemmelighed, Uro og Ubehagelighed, Vognvinduet kom hvert Øieblik op for at tale til Kudsken, det var isnende Vind; vi maatte af hos Frøknerne Gastenskjold for at høre hvorledes det var gaaet med den Sindssvage Gastenskjold, han var naaet vel til Aarhuus og Dr. Selmer havde gode Forhaabninger. Vi kjørte, det var som Veien aldrig fik endt, Kl var over ni før vi naaede Espe; mit VæreIse var meget godt, men Lagnerne maatte jeg paa ny uddampe og Overdynen var tung som en Madrasse, vist nok en Underdyne, jeg fik den bort og Tepper istedet. Modtagelsen meget venlig. Grevinden er høist elskværdig. Fik før vi kjørte Brev fra Frøken Schmidt paa Holsteinborg og fra Mathilde Ørsted.”

 Dagbogen 19. maj 1866

H.C. Andersen i Lissabon. Han var gæst hos Jorge O’Neill på Quinta dos Bonecos do Pinheiro i Palhavã.

“Løverdag 19. Oppe Klokken 7, kom først herfra henimod 10; kjørte til Haarskjæreren og gik saa til Udstillingen, den var ubetydelig og det meest ringe at see paa; travede derpaa 15 op til Promenaden. , hvor der er en storartet Udsigt over en Deel af Byen og Tajo-Floden: Gik til Joze og blev hos ham over 1 Time, var meget sulten, endelig fik jeg paa Contoiret en Beufsteeg, der kom en kjøbenhavnsk Skipper Bing han hilsede mig fra en anden, der med sin Kone vilde have besøgt mig i Søndags, hun var fra Aarhuus, han havde ikke været vel, de vare seilede i Dag, kjørte med O Neill hen til/den portugisiske Digter Castilho, der har været blind siden sit femte Aar og er gift med en Portugiserinde hvis Fader Vidal havde været Consul i Helsingør og derfor taler dansk. Manden har ved hende oversat Digte af Øehlellschlæger og Boyes: Kirkeklokken i Farum, der især har i Portugal gjort Lykke. Der var af ham en Buste og paa Væggen et meget stykt Olieportræt, men en god Photographi….”

Dagbogen 25. november 1866

H.C. Andersen i København

“Søndag 25 Regn og Rusk. Besøg af N.V. Gade, der bad mig læse engang for Eleverne i Musikconservatoriet. laften igjen en Landsbyhistorie; jeg var i det kongelige Theater og saae Balletten Valdernar , ( udsolgt) ; jeg havde foræret vor Pige Billet. I Dag i Figaro, et Stykke fra min portugisiske Reise. Middag hos Henriques sammen med Consul Mørk fra Aarhuus.”

 Dagbogen 18. juli 1867

Rejst fra Sorø til Basnæs H.C. Andersen har ophold på Basnæs i perioden 18 juli – 27 juli 1867.

Torsdag 18 Sov uroligt! fik allerede Kaffe bragt før Klokken ~7. Skylregn; I Jernbanevognen traf jeg sammen med Søeofficeren Hansen, en Søn af Klokkeren, og som har været i Lissabon hos O Neills. Fra Slagelse vare vi fire i Vognen, en Møller Sørensen; Klokken halv eet var jeg paa Basnæs; Blomsterne Fru Ingemann havde foræret mig gav jeg Postmesteren i Skjelskjør. Paa mit Bord stod et stort Glas dellige Roser. Fru Scavenius og Luzie med Frøken Brandes, vare Alle, som Brev til Sorø havde mældt mig reist til Otto paa Herlufsholm. Jeg spiiste Frokost; fandt Brev fra Fru Bushby i London og fra Robert Watt i Aarhuus. Klokken blev lidt over halv tre da kom fra Fru Scavenius Telegram at hun først kom hjem imorgen, hun bad mig sende Bud derom til Borreby, jeg skrev Brev til Lieutenant Castenskjold. Det er Bygeveir. Hylden og de vilde Roser blomstre og hænge smukt ud over Voldgraven. Øm i Tænderne. / Klokken 7 kom Baron Düring Rosenkrands her.”

Dagbogen 9. februar 1868

H.C. Andersen opholder sig i København

“Søndag 9. Klart Solskin og Frost. Gik til Watt, derfra til Digteren Henrik H ertz for at bede ham skrive en Sang til Romerfesten, han bad sig fri, da Indtrykkene fra Italien nu vare blevne saa gamle han havde udsjunget sig til Thorvaldsen. Konen og den lille Søn net mod mig, der vare to ældre Sønner af Hertzs Broder. Hertz og jeg bleve enige om at Bergsøe denne Gang fik det Ankerske Legat. Til Middag hos Henriques var Consul Mørk fra Aarhuus og Maleren Lehrmann. Talt i Theatret med Nyrup, men gik bort fra »Hr 20 Møller«, det kjedede mig. Hjemme tænkt over et lille Stykke til Romer-Selskabet. Brev fra Boghandleren i Berlin.”

Dagbogen 17. august 1868

På rejse med dampskibet fra Korsør til Århus og videre til Frijsenborg .

Ophold på Frijsenborg fra 17 august 1868 til 30 august 1868

“Mandag 17. Sov daarligt, voldsomt varmt. Mødte paa Skibsbroen Grev Moltke-Hvitfeldt, som kyssede og omfavnede mig. Watt tog med Sehested- Juel til hans Villa Miarara ( eller hvad den hedder) ved Svendborg, jeg gik med Dampskibet til Aarhuus ført af Holbøl. Det var særdeles varmt, vi havde Solseil oppe, Vinden var med saa at vi ingen Luftning fik. Jeg tørstede meget og drak Øl. Ornbord Landboelæreren Trier, som steeg i Land paa Samsøe, forærede ham til Folkeforfatteren Anton Nielsen mit Portrætkort hvor jeg sidder ved Lys og læser i Fædrelandet. Klokken lidt over tre vare vi allerede i Aarhuus, paa Broen traf jeg Watts Broder med Forlovede, samt Spillelærerinden fra Holsteinborg, der var lukket Vogn, kjørt af en Bondeklædt Karl efter mig fra Frisenborg. Solen brændte mig i Ansigtet, Vinden paa Ryggen, meget Støv; jeg var som halvkogt; en død Hest laa paa Veien. Klokken lidt før 6 var jeg paa Frisenborg, lille Clara tog mod mig, Moderen klædte sig, Herrerne paa Jagt. Halv 7 kom vi tilbords; jeg fik et stort smukt Værelse paa samme Side som for to Aar siden. Grevinden som altid meget elskværdig; jeg faaer ikke mangle Noget, kun forlange. Mogens er blevet stor og seer vel ud. Der blev mældt at der var Skovbrand, Herrerne toge derhen. Jeg gik tilsengs halv ti. Brev fra Fru Jette Collin.”

Dagbogen 22. august 1868

“Løverdag 22. Varmt i Solen. Brev fra Clausen i Bergen. Brev med Penge-Anviisning ( 10 Rdlr for Hvem er den Lykkeligste) fra Delbanco. Fik i Dag Pudder paa mit Been, at forsøge det; endnu vædsker det. Gik kun lidt. Til Middag kom Rosenørn Theilmann; desuden Kammerherre Haffner med Frue og hendes Søster Baronesse Taube. Grev Mogens er godmodig og høflig, seer vel ud, er i stærk Opvæxt; han er vist misundt for den Rigdom han gaaer ind til. Danneskjold, meget opmærksom; iforgaars Aftes da jeg sad ude paa

Trappen bar han en Fodtæppe ud for at jeg skulde sidde varmt med Fødderne. Frøken Willemoes fra Aarhuus, som ligner sin Fader og Moder, har en smuk Stemme og synger….”

Dagbogen 23. august 1868

Søndag 23. Det lynede og tordnede i Nat. Kom først op henimod halv ni, Ditzel saae paa mit Been mens jeg laae i Sengen. Idag vare Herrerne hjemme. Vi fik til Middag Etatsraad Willemoes, Frue og Søn fra Aarhuus, Fruen ligner sin Moder Fru Sneedorph. I Dag, Søndag komme ingen Breve her. I Aarhuus er faldet Iis saa stor som Bolscher, Regnen

har strømmet saa Gjæs svømmede midt paa Gaden. Bloch er generet af Fornemheden her. Jeg er i Dag ikke glad, utilfreds i Sindet og skrev da jeg gik til Middagsbordet:

Alt farer hen som Vinden,
Her er ei blivende Sted.
Snart svinder Rosen paa Kinden
Og Snillets Udtryk med.

Hvorfor være bedrøvet,
Hen farer Sorg og Fortræd,
Alt farer hen, som Løvet,
Tiden og Mennesket med.

Alt er Forsvinden -Forsvinden,
Ungdom, dit Haab og din Ven!
Alt farer hen som Vinden,
Og kommer aldrig igjen.

Sider: 0   1  2  3  4  5  6  7  8