H.C. Andersen om Aarhus (5)

Udsigt til ydre havn i Aarhus 1860. Kilde Bymuseet Aarhus.

Udsigt til ydre havn i Aarhus 1860. Kilde Bymuseet Aarhus.

Dagbogen 12. juni 1865

H.C. Andersen rejser fra Basnæs over Korsør og Århus til Frijsenborg

Mandag 12. Oppe Klokken 6; kjørte Klokken Syv, det var… bedre Veir end igaar men blæste dog, dette tog til; i Korsør tog jeg strax ombord paa Skirner, et godt stort Dampskib, men meget langsomt i Farten. Capitainen lod mig benytte sin Kahyt hele Dagen. -Der var kun een Herre, foruden jeg som tog Frokost, han var særdeles dannet og vidste Beskeed, jeg erfarede senere at det var Amtmand Rosenørn fra Randers, han bad mig at besøge sig naar jeg kom gjennem den By. Der var ogsaa ombord Studenten Recke der skriver Vers og i Kjøbenhavn, imellem, læser disse for mig. Søen var saa temmelig god, dog mindst god indtil Samsøe, hvor vi med Besvær fik en Kone med to smaa Børn ombord. Klokken ½ 11 toge vi fra Korsøer og først henimod 6 vare vi i Aarhuus. Consul Mørk var paa Landingspladsen og ledsagede mig til Vertshuset, han skaffet mig ihast en Vogn med Kalesche, og efter at jeg var barberet kjørte jeg. Ved Afreisen kom Mantzius og Rauch, de med Døcker, Sanne og Frøken Rømer give Aftenunderholdning iaften, de have alt i Løverdags givet een, hvor Mantzius læste mine Eventyr: Grantræet, og Keiserens nye Klæder. Klokken var over 6 da jeg forlod Aarhuus, Vinden blæste koldt i Ansigtet ,Testfra, jeg frøs, tænkte paa Fjendens Ophold her i Landet, mødte en Vogn med Embedsfolk og Damer der hilsede mig saa glade og bekjendte. Klokken før ni var jeg paa Frisenborg og blev meget venlig modtaget, her er Enkemanden Hafner med 10 to Døttre og Gouvemanten Frøken Boumonville, Hafner gift med Frøken Krieger og hendes Søster Baronesse Taube, samt en ung Officeer, Søn af Capitain Dinesen……..

Dagbogen 14. juni 1865

Ophold på Frijsenborg 12 juni 1865 – 30 juni 1865

…..Onsdag 14. Til Morgen fortalte Tjeneren mig Meget om Preusemes Ophold her. De havde i Aarhuus sagt at de havde det fortræffeligt paa Frisenborg, men det generede dem at de aldrig saae den grevelige familie; denne afsondrede sig aldeles fra disse, ja naar den kjørte ud kom ikke Vognen til Hovedtrappen men til Grevens lille Dør i hans Fløi. Falkenstein mældte sig for at skyde en Raabuk, han kom i sin egen Vogn med fire Heste fra Aarhuus, fik Frokost, en simpel Arbeids Vogn kjørte frem, Greven satte sig paa et Knippehalm….”

Dagbogen 18. juni 1865

“…Søndag 18 I Nat Klokken tre reiste Greven med sin ældste Datter Henriette til Boller for at besøge sin Moder den gamle Grevinde, jeg skrev Brev til Consul Mørk, (jeg fik nemlig iaftes Brev fra Reitzel, fra Henriques og Consul Mørk ) denne sidste anmodede mig i sit og FIeres Navn at jeg paa Gjennemreisen vilde i Aarhuus læse nogle af mine Eventyr ….”

Dagbogen 14. juli 1865

Ophold på Frijsenborg 8. juli 1865 – 15. juli 1865

…” Fredag 14. Graat Veir. Greven og Comtesse Henriette kjørt op til Aarhuus hvor Grevens Søster fra Mecklenborg kommer i Dag. Sendt Brev til Jonna Stampe. -Telegram fra Jacobsens Fader i Christiansfeld at hans Søn endnu ikke var indtruffet. Brev fra Grosserer Hyllested i Kjøbenhavn. Brev fra Eduard Collin og Jette Gottin. Brev fra Fru Ingemann. Læst om Formiddagen for flere Damer ….”

Dagbogen 15. juli 1865

“Løverdagen den15. Rigtig varm sommer…..sendt brev til Grevinde Ahlefeldt og til Postmesteren i Aarhuus…”

Sider: 0   1  2  3  4  5  6  7  8