ny

H.C. Andersen om Aarhus (3)

Aarhus Torv. Foto Lars Bjørnsten

Dagbogen 28. december 1861

Ophold på Holsteinborg i perioden 23 december 1861 til 1. januar 1862

“. ..Brev til en Fru Heggelund i Aarhuus….”

Dagbogen 10. juni 1862

I perioden 2 juni 1862 til 16 juni 1862 ophold på Basnæs

“…. Om Aftenen var Frøken Wiehe her med to af sine Broderbørn fra Aarhuus……..”

Dagbogen 10-11. juni 1862

“…. Til Frokost var Provstinde…….og hendes smukke Datter og tre Sønner; de bleve til Middag og Aften; vi kjørte ud paa Asnæs. Inde ved Dyrehaven ophørte Kjøre Veien, dog kjørte vi den meeste Vei Længe over Moset og stenet Grund. Her saae ud som for hundred Aar tilbage; Træerne bøiede og som klippede af Blæsten fra Nordvest bøiede sig imodsat Retning, enkelte laae som havde de kastet sig hen af Jorden, Buskene vare saa afklippede og tætte. Vi saae en Grevlinge Hule. Meget vildt. Vi gik hen til Skrænten ned mod Havet, saae Fyen og Samsøe. Et Dampskib fra Aarhuus til Korsøer gik mod Syd…”

 Dagbogen 24. juli 1862

H.C. Andersen er på rejse med skib fra Korsør til Flensborg sammen med Jonas Collin den yngre.

“……Dampskibet Flora blev ganske overfyldt. Jette Petersen med Datter og Søsterdatter kom de hilste paa Jonas og mig, da Jonas kom; der blev ikke overfyldt paa Diana. Frøken Carstensen, Skuespiller Rosenkilde og flere Bekjendte vare med. Vi seilede strax forbi Hertha, som havde Ministrene ombord, da Valdemar var gaaet itu. Veiret smukt; ved Svendborg var smykket med Danebrogs Flag; her kom Johan Langes Søstre ud og bragte mig en Bouquet; fra St Jørgens Præstegaards Have, vaiede med Lommetørklæder; det blev Blikstille. En Bonde der var Skolelærer ved Qværndrup, kom hen til mig og hilsede mig fra mange I Smaa; og spurgte om jeg var Hans Christian Andersen. En Svensk citerede Digte af mig og fortalte at han havde 1849 været med i Lund at raabe Hurra for mig. Flensborgfjord seilede vi forbi Dampskibet Albion der kom fra Aarhuus med de jydske Vaabenbrødre. -Skibsbroen opfyldt af Mennesker, der blev skudt med Kanoner, og raabt Hurra. Pastor Lassen tilbød mig Huus….”

Dagbogen 22. juni 1863

Fra den 20 juni 1863 til den 7 juli 1863 opholdt H.C. Andersen sig på Glorup.

“…Mandag 22. Igjen Brev og Vers sendt til Gjennemlæsning. Sendt Brev med Portrætkort til Bertha Murjahn ved Aarhuus og Brev til den pseudonyme Dame Hildegard Holme ved Aarhus…”

Dagbogen 8-19. juli 1863

Ophold på Frijsenborg ved Århus fra 8.7.1863 – 19.07.1863

Madam Reck, Enke efter en Kjøbmand i Slagelse og der i KIosteret, hun skulde til Korsøer og først under Samsøe, sagde hun, det varer længe før vi komme til Korsøer, hun var gaaet feil ombord. Capitainen lovede hende fri Reise frem og tilbage, hun skulde ovematte ombord og saa bar hun sin Skjæbne. Paa Skibsbroen i Aarhuus hilsede Kjøbmand Lisberg paa mig.

En Vogn fra Frisenborg ventede, vi kom til Aarhuus lidt før fire og henimod halv syv var jeg paa Frisenborg, hvor jeg traf Læssøe med Kone, Søn og Svigermoder. Spiiste til Middag og gik tidlig tilsengs….”

Torsdag 9 Fik Brev fra en ung Pige der skrev Vers og et meget ulykkeligt Brev fra den stakkels Høier, der er i en meget forladt Tilstand, men hvad skal jeg kunde gjøre, her bede om Hjælp hvor jeg er første Gang kan jeg ikke. Var forstemt. Kjørt en Tour gjennem de store Skove. Efter Bordet gik Grevinden Fru Læssøe og jeg til Skoven hvor Familie Gravstedet er. I en aaben Høi, hvor vi gik ind staaer den afdøde Greves Kiste, der skal ogsaa Enken begraves og da Høien lukkes, Døren overgroes med Roser. Grevinden fortalte om et Besøg i Gravkjælderen under Fru Kirke og at de havde aabnet en Friis s Kiste, den Pragt han laae i. Hun fortalte om en stakkels rusisk Qvinde i Aarhuus, der i mange Aar var behandlet som gal; hun havde fortalt det til St Aubin der havde i sidste Folkecalender skrevet derom. Læst om Aftenen Begyndelsen af I Spanien. Deiligt Veir…”

“Fredag 10…Her var til Middag Provst Boesen med Kone fra Aarhuus,….”

“Mandag 13…Grevinden og Børnene toge til Aarhuus for at bade i Havet, de ere her Klokken 12 til Middag…”.

“Søndag 19…… Thielemann fulgte med til Aarhuus. Ombord fik jeg Besøg af Etatsraad Willemoes med Datter. Groth gav mig sin Kahyt, sad der under hele Resen; vi havde Nordvesten Vind, der slog nogle Søer op paa Fartøiet; det var ikke videre godt Veir, jeg turde ikke gaae ned at spise til Middag. Det lille Dampskib Gerda gik forbi og fik mange Søer over sig. Indenrigs Minister Lehmann var ombord, han skal imorgen aabne Jernbanen fra Aarhuus til Viborg. Kl 4½ var vi i Korsøer. Jeg ventede til 1/2 6 der kom ingen Vogn, jeg vilde til at bestille Extrapost, da jeg erfarede Vognen var der, men Jørgen havde ikke seet at Dampskibet kom. Fru Bille, Redacteurens Kone var i Korsøer kommet om Morgenen og ventede paa en Veninde der var om Morgenen svippet over til Nyborg. Fru Bille fik mine Roser. I Skjælskjør tog vi Fru Dunloup i Vognen og kom Kl 8 til Basnæs. / Fruen ikke rask.

Sider: 0   1  2  3  4  5  6  7  8