Historien om Gisselfeld Kloster (2)

I en sten over porten lod han sætte følgende indskrift, der endnu er at læse, og som lyder således:

Oprindelig tekst Oversat til nudansk
MDXL paa thedt sivende AarLoed Peder Oxe thendne Gaar flytte
Och byggede nye, som han her
staar
Sich och sine Arvinghe thil Nytte
Gudt undne thennom at bygghe
och boe,
Och saa i Verden ath vere
Ath thedt bliver thennom thil Fredt
och Roe
Over aldt Thing thil Guds Ære.
1540 på det syvende årlod Peder Oxe denne gård flytte
og byggede nye,
som han her
står
sig og sine arvinger til nytte
Gud unde dem at bygge
og bo
og så i verden at være,
at det bliver dem til fred
og ro
over al ting til Guds ære

 Peder Oxes virksomhed som godsejer og bygmester blev afbrudt efter 11 års forløb, da han faldt i unåde hos kongen og forvistes fra hoffet. Han forlod landet og levede landflygtig i otte år. Efter sin hjemkomst 1567 fortsatte han opførelsen af Gisselfeld og planen med godsets ordning. Det lykkedes ham at få godset så samlet, at hovedgården omtrent lå i midten. Godset bestod den gang af 6 vandmøller og 40 huse, og endvidere henregnedes 80 gårde, som længere fraliggende, derunder.

Efter Peder Oxes død 1575 gik gården over til hans enke Mette Rosenkrands. Efter hendes død 1588 gik den til hans søster Ane Oxe, gift med Frants Banner, og derefter til deres datter Karen, gift med Henrik Lykke til Overgaard. I denne slægt forblev den indtil Kai Lykkes fald, da den 1661 gik ind under kronen. Fra Gisselfelds ældste tider og lige til Kai Lykkes fald, omtrent i 300 år, har gården kun een gang været genstand for salg, nemlig i 1527, og da til en pårørende til sælgeren, ellers var den erhvervet ved arv eller ægteskab.

Gisselfelds inddragelse under kronen danner derfor en væsentlig epoke ikke blot i Kai Lykkes men tillige i selve godsets historie, og det så meget mere som den falder på en tid, da de adelige stilling undergik en væsentlig forandring. Kong Frederik den 3. overdrog Gisselfeld som len til feltmarskal Schack, senere greve til Schackenborg, og efter hans død skænkede Christian den 5. det til kammerherre Levin von Knuth.

Hans arvinger solgte i 1699 gården for 85000 Rdl. til HS. Ekscell. General-feltmarskal- løjtnant Christian Gyldenløve, Greve til Samsøe, Friherre til Lindenborg og statholder i Norge. Han oprettede det ti et kloster for 16 jomfruer af dansk adel, for hvilket hans søn skulle være overdirektør og ligeså altid den ældste af hans afkom på mandslinien. Til abbedisse bestemte han sin ældste frøken af familien.

Gyldenløve efterfulgtes af sin ældste søn grev Christian Danneskjold, der døde 1728. Han efterfulgtes af Grev Frederik Christian Danneskjold, og under ham trådte Gyldenløves testamente i kraft 1754 efter Gyldenløves enke, Dorthea Krags død. Hun var i øvrigt 3 gange gift, sidst med holsteneren Hans Adolf Ahlefeldt.. Kongen lod en af sine hofmænd udtale en misbilligelse herover, men hun svarede uforknyt: “Sage dem Könige dasz mir ein lebendiger Hund weit lieber ist als ein todter Löwe”, og kongen optog svaret med en latter.

I 1778 blev grev Christian Carl Conrad Sophus Danneskjold overdirektør, og efter ham i 1823 hans ældste virksomme søn grev Frederik Christian Danneskjold-Samsøe.

I 1869 blev gården restaureret, og de røde mure befriedes ved denne lejlighed for deres kalkpuds.

Den nuværende (i 1899) overdirektør er Hs. Ekscellence C.F. Danneskjold-Samsøe, der har gjort meget for godset, opført bygninger, indhegnet skovene og begyndt de store enges rationelle kultivering. Gisselfeld have er meget smuk og rig på en mængde sjældne træer, her findes også de største driverier i Danmark. Til stiftelsen hører 1750 Tdr. ager og engs hartkorn, 74 Tdr. skovskyld, 300 Tdr. mtr. tiende hartkorn og 2800 Tdr. tiendeydende hartkorn. Skovarealet er 1800 Tdr. land.

Kilde. Illustreret Tidende 28/05-1899

Lars Bjørnsten

Sider:   0  1  2  3  4  5  6  7  9  10  11  12  13  14  15