Odense i skildringer og billeder fra 1880′erne (9)

1-hcan_0013

R. Christiansen: Fynsk Dagvogn

Det er næsten en Selvfølge, at mange af vort Fædrelands berømte Mænd ved Fødsel eller Virksomhed har været knyttede til en By af den Størrelse og Betydning som Odense. Det var her, at Thomas Kingo residerede som myndig Bisp, det var ogsaa her, at Ambrosius Stub sad og sultede paa en Kvist i Klaragade. Her var det, at de to Husmandssønner Rask og N. M. Petersen i Begyndelsen af Aarhundredet sad paa Skolebænk sammen i Latinskolen og lagde deres Fremtidsplaner, og samtidig fødtes her _ ogsaa under Fattigmandskaar – han, hvis Navn skulde flyve længere om i Verden end nogen af de andres, H. C. Andersen, der saa Lyset i det lille Hus i Munkemøllestræde, hvor en Marmortavle i Husvæggen nu minder om Digterens Barndomshjem. Dernede ved Munkemølle gik han og drømte om Kejserriget Kina, som skulde ligge lige under Odense Aa, og ventede paa den kinesiske Prins, der skulde dukke op af Jorden og hente ham med sig ned til sit Rige. Endelig findes paa Odense Kirkegaard to danske Digteres Grave, Aarestrups og Karl Baggers. Den første ligger fint blandt Stiftsfysici. Monumentet ved slet intet om, at han har været Digter. Hans Digte ,,gik“ nok heller ikke rigtig. Det er bedst ikke at røre ved den Ting. Man ser Aarestrups kraftige Læbe kruse sig til et sardonisk Smil ved denne officielle Tomhed, mens han i Aanden hører de bekendte Linjer: ,,Nu er jeg Embedsmand og Ridder“ o. s. v. Karl Baggers Grav ligger mere tilbagetrukken – han var jo hverken Embedsmand eller Ridder, men simpelt hen Journalist, Redaktionssekretær ved en Provinsavis. Som Menneske betragtet kom han vel nærmest indiunder Kategorien ,,forulykket Geni“. Traditionen fortæller endnu, hvordan han sad i Selskab med gemytlige Drikkebrødre omkring paa Byens Beværtninger, hvor den gammeldags-gemytlige Klukflaske med Snørliv stod fremme til fri og gratis Afbenyttelse som Livsvækker (eller -svækker). Noget Monument er der ikke; kun en Plet Jord, omgiven af et Jærnrækværk, hvori en Plade med hans Navn. Trofast Vedbend fylder Jærnets kolde Ramme.

Ovenstående er et uddrag af bogen “Danmark i Skildringer og Billeder af danske Forfattere og Kunstnere, 1887-93”.  Af Martinus Galschiøt (1844-1934). Uddraget handler primært om  Odense og indgår i afsnittet “Fra Storebælt till Båring Vig”. En skildring af noget af H.C. Andersens Odense. Selvom materialet først er indsamlet en del år efter H.C. Andersens død i 1875, kan det alligevel give en opfattelse af datidens Odense. Foto Lars Bjørnsten Odense 2013.

Sider: 0   1  2  3  4  5  6  7  8  9