Ildsjælene bag og indholdet i H.C. Andersen Museet (3)

Dette er en del af historien om tilblivelsen af H.C. Andersen Museet i Odense

Ildsjælene bag museet

Og atter her var jeg særdeles heldig idet nuværende adjunkt, Dr. phil. H. Brix, der dengang virkede som lærer i byen, var villig til at overtage dette hverv. Jeg takker Dr. Brix for den ypperlige medhjælper, han har været for mig, for hans sjældne sporsans og for den elskværdige måde på hvilken han har forstået H.C. Andersens Venner og deres efterlevende slægt til at yde bidrag til museet. Og efter hans bortrejse, da størstedelen af sagerne var samlet, var jeg så heldig i valget af hans efterfølger, nuværende museumsinspektør Chr. M. K. Petersen, der med største utrættelighed, praktisk blik og megen smag har forestået museets ordning. – For nogle måneder siden fandt jeg det tidspunkt kommet, hvor tilsynet med H.C. Andersens Hus burde gå over til bestyrelsen for de offentlige samlinger i Odense, for hvilken bestyrelse jeg er formand, og vi har derefter med fuld gensidig forståelse lagt den sidste hånd på værket, navnlig vedrørende fastsættelse af regler for husets fremtidige administration.

Begrænsede pladsforhold

Når De træder ind i H.C. Andersens Hus, må jeg først bede Dem nøje erindre, at det ikke er en bygning, som var hjem for en patricierslægt, men derimod skomagersvend Andersens fattige bolig, og derfor er pladsforholdene så begrænsede, at museets indhold langt fra tager sig således ud, som tilfældet ville under under andre omgivelser. Man må derfor ikke lade det første indtryk være afgørende, men give sig i færd med at undersøge de enkelte sager. Jeg skal nu i noget større omfang end sket i den trykte vejledning, til hvilken jeg iøvrigt kan henvise, omtale nogle af de udstillede ting, idet jeg tilføjer, at huset allerede ejer et ret betydeligt bibliotek og arkiv, som pladsen ikke har tilladt at fremlægge.

Indholdet i H.C. Andersens Hus i 1908

I de forreste 3 værelser findes i montrer ved vinduerne i kronologisk orden de aktstykker, som vedrører den første del af digterens liv, og jeg indskyder her den for hele museet gældende bemærkning, at alle dokumenter og manuskripter uden undtagelse er originaler, samt at enhver genstand er forsynet med en oplysende etikette på dansk, engelsk, fransk og tysk. De vil finde hans dåbsattest (på konfirmationsattesten læses følgende dom: “Har meget gode Evner og god Religionskundskab; kan end ei hans Flid roses, hans forhold kan dog ei dadles”), afbildninger af de kirker, hvori disse handlinger foregik, i deres daværende skikkelse. Billede af de fattige børns skole på den tid. Kvittering for et lille beløb, som han erholdt udbetalt i arv efter sin bedstefader, underskrevet hans moder, hende, som han senere satte det vemodigt-kærlige minde i “Hun duede ikke”. De vil som erindring om hans første udflugt i verden se resultatet af hans uheldige forsøg på at blive scenerisk kunstner, nemlig den ham af direktionen for Det kongelige Teater meddelte afsked fra teatrets tjeneste ( bl.a.underskrevet af Knud Lyne Rahbek).

Fortsættes her!

Kilder: Fyens Stiftstidende skriver den 2. april 1908 under rubrikken “Fra Fyens Stift” om “H.C. Andersens Hus,”og  dagen efter den 3. april 1908 bringer avisen en artikel med en redegørelse om bl.a. huset tilblivelse. Indholdet bringes i forkortet  og lettere redigeret udgave. Desuden er der indsat overskrifter over de enkelte afsnit.

Lars Bjørnsten Odense

Sider:  0   1  2  3  4  5  6  7  8