H.C. Andersen Eventyrhus i Odense – House of Fairytales (5)

TransborderStudioysteins-Oslo2701

Transborder Studio, Norge. Med forslagets titel Hortus Conclusus er rammen sat om en lukket gårdhave, hvor bygninger og en art kolonnade omslutter den nye Lotzes Have. Kreditering: Transborder Studio. Kilde Realdania.dk

1. præmie og vinderforslag fra Transborder Studio fra Oslo Norge, som består af Øystein Rø, Espen Røyseland og Fredrikke Frølich.

Med forslagets titel ’Hortus Conclusus’ er rammen sat om en lukket (gård-)have, hvor bygninger og en art kolonnade omslutter den nye Lotzes Have. Udgangspunktet har været at færdiggøre karréen, som i dag er åben mod syd /Bangs Boder og delvist mod nord og vest. Ved at fjerne de eksisterende museumsbygninger (på nær de fredede huse mod nord-øst) skabes det rette grundlag for at disponere en ny samlet bebyggelse, som både definerer den nye have og rummer arealerne til et nyt H. C. Andersen eventyrhus. Indholdsmæssigt ønsker forslaget at placere sig både som en ny urban attraktion i Odense, men i lige så høj grad som et internationalt H. C. Andersen forskningscenter.

I modsætning til størstedelen af konkurrenceforslagene løses opgaven uden at inddrage meget store kælderetager. Den nye primære bebyggelse danner en vinkel langs kanten af eksisterende huse mod nord og øst. Mindehallen udgør det nye centrum og her placeres en stor trappe, der forbinder hele museet, som spænder over en kælderetage, en stueetage og en åben taghave. Mod Bangs Boder etableres en lang smal bygning, der dels rummer forskerboliger, dels danner bagtæppe for forskellige udendørs aktiviteter, en scene etc. Endelig er havens vestlige kant trukket præcist op i form af en beskeden kileformet bygning, der danner væg mod de gamle baggårde. Bygninger over terræn er i én etage og bindes sammen af et tag, der samtidig indrammer hele haven og tilbyder en åben og offentlig promenade/ taghave oppe i første sals højde.

Selvom udgangspunktet er at færdiggøre karreen og skabe en lukket have, er der mange åbninger og forbindelser ind og ud af haven, både for den kommende letbane, cykelruten samt flere stiforløb for fodgængere. Forslaget fremhæves for sin analyse af den bymæssige kontekst, som rummer mange vanskelige overgange og bagsider. Ved at vinkle den nye indramning af haven i overgangen til den kommende bebyggelse på Thomas B. Thriges Gade, optages de skrå afskæringer, og nye pladsdannelser opstår som små ankomstrum til den veldefinerede eventyrhave.

Forslaget fremstår meget gennemarbejdet, hvor plandisponeringen af de mange funktioner i eventyrhuset såvel som argumentation for indramning af haven virker overbevisende. Forslaget har bidraget til en væsentlig og principiel diskussion i dommerkomitéen for hvor grænsen går til at haven kommer til at fremstå for lukket. Dommerkomiteen tvivler dog på ideen om den store offentlige taghave. Man kommer meget tæt på de eksisterende små baggårde, ligesom den nye bebyggelse vurderes noget voldsom op mod de beskedne baghuse langs havens østlige kant.

Forslaget er et overbevisende bud på konkurrenceprogrammets visioner om en ny eventyrhave og –hus og udgør en værdifuld inspiration for det videre arbejde.

Kilde: Pressemeddelelse fra Realdania den 2. april 2014

– Læs juryens vurderinger af de tre vinderforslag i fuld længde på nedenstående sider!

Sider:   0   1  2  3  4  5  6  7