H.C. Andersen og Skagen (4)

 Skagen. Set på Skagen By- og Egnsmuseum.

Hvad siger H.C. Andersens dagbøger om hans besøg m.m. i Skagen

H.C. Andersen opholder sig på Børglum Kloster til den 10 august 1859 , hvor han rejser til Hjørring. Her overnatter han for dagen efter den 12 august 1859 at tage til Frederikshavn. H.C. Andersen rejser fra Hjørring til Frederikshavn. H.C. Andersen bliver i Frederikshavn til den 16 august bl.a. p.g.a. en stærk forkølelse. Derefter går turen videre til Skagen.

Dagbogen den 11 august 1859

Torsdag 11. – Var skrækkelig forkjølet og nysende tilmorgen; gik ud og mødte Amtmanden, som vilde besøge mig; gik til Provst Diørup og saae hele Familien, læste for dem Pen og Blækhuus; fik at vide at Forfatteren til Sangen var Redacteur Bruun (Søn af Vognmanden i Kjøbenhavn) ; gik til ham og takkede ham; derfra til Etatsraad Juul, hvor jeg drak Chocolade; læste Pen og Blækhuus, samt: »Det er ganske vist!« Min Skaal som Menneske blev nu udbragt og jeg indbudt at boe hos Etatsraadens, naar jeg igjen kom til Hjørring. -Spiiste Frokost hos Amtmand Espensen. Sendt Brev og Sang til Etatsraad Drevsen. Da jeg gik til Posten mødte jeg Uttenreicher som bad mig hilse Drevsen og Bræstrup. Jeg var eneste Passageer og havde saaledes alene hele den lukkede Vogn; forkjølet som altid. -Egnen afvexlende, Kjæmpehøie, smaae Skove; øinede Kattegattet.

Saae Skagen, ikke som en Kyst, men snarere, som en hvid Lysning i Horizonten; jeg øinede Fyrtaamet. Tæt uden for Byen kom den unge Hr Uldall standsede Vognen, vi vare ved hans Forældres Landsted Constantia, han fik mig og mit Tøi af, dette bar han selv ind i Haven og jeg blev venlig modtaget af Fruen, siden kom ligesaa Manden. Her er smaae lave, hyggelige Værelser, jeg seer fra mit Vindue en Stump af Kattegattet, og bag Haven Telegraphstænger og høie hedegroede Sandbanker. Her er en guul bidsk Hund.

Dagbogen den 12 august 1859

H.C. Andersen opholder sig i Frederikshavn.

Fredag 12 Deiligt Solskin og varmt. Gik gjennem Frederikshavns lange Gade ud til Citadellet »Fladstrand«. Besøgt Hjalmar Holstein Svigersøn til Uldal; gik derpaa til Fru

Rørby og hendes gamle Moder Fru Henne, hvor der blev stor Glæde ved min Ankomst og Tale om den collinske Famille. Hos Consul Kall kom Fruen jublende glad mod mig, beklagede at jeg ikke var taget ind til dem, det havde de haabet. Hun er født Rørby, Søster til Frøken Hennes Mand ; denne tilbød sig at kjøre mig imorgen til Aa[l]bek, derfra kunde jeg da tage med Posten; Fruen vilde følge med og have Madkurv samt Madera; Jeg gik til Postmesteren, der traf jeg Overpostdirecteur, eller hvad Titel det nu er, Zahrtmann; som blev glad ved Mødet, vi fulgte Postmesteren ovenpaa og fik en ypperlig rød, strandet, Viin; Zahrtmann sagde at jeg kun skulde betale fra Aalbek til Skagen ….. og at Posten ikke skulde tage fra Aalbek før jeg indtraf; mere kan jeg da ikke forlange. Besøgte siden endnu engang Rørbys og læste der: Børnesnak, men var i høi Grad forkjølet. Hjemme hos Uldalls var til Middag Kammerjunker Holstein, der er gift med den ældste Datter som ligner Pepita; jeg læste et Par Eventyr, men daarligt (jeg var aldeles afficeret af min Forkjølelse) .Klokken 9 gik jeg i Seng for at have Kræfter til Touren imorgen.

Dagbogen den 13 august 1859

H.C. Andersen opholder sig i Frederikshavn.

Løverdag 13. Iaftes, en Time efter jeg lagde mig, kom jeg i Sveed, den tog saa voldsom til at jeg havde næsten hjerteondt, Vandet rislede ud af mig, hele Sengen flød; der var ikke tænke paa Afreise, jeg var ganske ilde stemt fordi jeg var hos fremmede Folk. Klokken syv omtrent fik jeg fat paa Nogen; Sønnen Carl gik til Rørbys og afbestilte Vognen, sagde ogsaa Postmesteren at jeg ikke kom med og jeg fik mine Penge tilbage; Hr Uldall laante mig een af sine Nattrøier, jeg laae til 9½ lirkede saa det vaade Tøi af mig og kom i det tørre og op; men hele Dagen har jeg siddet i mit Værelse. Carl Uldall er ufortrøden i at varte mig op, ligesaa Forældrene. Moderen var selv inde at pleie mig. Opad Dagen fik jeg Besøg af Fru Rørby født Henne; der viiste stor Deeltagelse. Jeg har det mageløst godt i Pleining.

Dagbogen den 14 august 1859

H.C. Andersen opholder sig i Frederikshavn.

Søndag 14. Sovet en Deel; meget bedre; i Frederikshavns Avisen staar om min Reise til Skagen og om Festlighederne for mig i Hjøring. Jeg er oppe i Dag Klokken 9, noget mat. Har faaet Luftige Opholds Værelser Sodavand; spiist godt Frokost. -Familien her veed ikke Alt hvad godt de ville gjøre for mig. Veiret varmt og smukt. Til Middag var her en Frøken Recke og to af Holsteins Sønner; jeg var ret livlig og fortalte[.] Brev til Rottbøll paa Børglum. Besøg af gamle. Fru Henne og hendes Datter Fru Rørby. -Gik iseng Kl 10.

Dagbogen den 15 august 1859

H.C. Andersen opholder sig i Frederikshavn.

Mandag 15. Fru Henne kom med lukket Vogn og hentede mig til Frokost hos Consul Kall, hvor der var en elegant Frokost, jeg læste to Eventyr, blev træt deraf; Lægen med sin holsteenske Frue var her; jeg fulgte Fru Henne til sit Hjem og kjørte derfra til mit. Bestemt Skagenstouren til Onsdagmorgen og indbudt Carl Ulldall at tage med. Blev barberet af Raastuforvareren. Skrevet Brev til Jette Collin og til Etatsraad Dahlstrøm. Smuk Aftenbelysning, Skyerne stode over Bangsbo, saaledes at de syntes en Bjergryg bag Landhøiden, det var skuffende og lignende Egnen ved Zürich; fik Blomster sendt i Dag af Frøken Recke. Bliver mageløst pleiet.

Dagbogen den 16 august 1859

H.C. Andersen opholder sig i Frederikshavn.

Tirsdag 16. Søvnen urolig, varm og fornam min Puls, dog løsner det sig for Brystet. Regnveir. Gik op til Rørbys og derfra til Kalls og arangerede Touren til Skagen, om Gud vil, imorgen. -Efter Frokost kjørte vi en smuk Tour (Hr, Fru og den unge Uldall ) forbi deres Gaard Knivholdt hvor Svigersønnen Holstein boer; vi kom forbi en Egeskov, siden mellem høie Hedebanker hvor Lyngen blomstrede, som et rigt lilla Teppe spættet med Grønt af Enebær og Bøgebuske.Det er Silkeborg Egnen men med Havet; eet Sted løftede sig mellem lynggroede Bjerge en Kornmark hvor Folk arbeidede og høiere i Horizonten Havet. -(Vi kom over Flade Banker) vi kVis sideom forbi Bangsbo, der er romantisk deiligt. Alle Farver saae man her rigt blandede; der laae Bønderhuse mellem de vilde Banker med fløielsgrønne Enge, gule Kornmarker og smaa Frugthaver, hvor Træerne hang fulde med Frugter. Frederikshavn viiste sig som var det Helsingøer fra . Strandveien, men Sverrig var forsvundet. Sendt en Bouquet Lyng i et Brev til Etatsraad Drevsen, det kostede kun eet Postmærke. -Noget træt og mat om Aftenen.

Dagbogen den 17 august 1859

H.C. Andersen kører fra Frederikshavn til Jerup, hvor gårdmand Lars Niels ville køre ham til Skagen for 3 Rigsdaler. Læs mere om H.C. Andersens rejse fra Jerup til Skagen 17. august 1859

Foto Lars Bjørnsten Odense

Sider:  1  2  3  4  5  6  7  8