H.C. Andersens indretning af lejligheden i Nyhavn 18 (2)

nyhavn18-kbhv

Renskrift af H.C. Andersens møbleringsplan for værelserne i Nyhavn 18. 

Lejligheden i Nyhavn havde Andersen tidligere boet i, men blev vred over en huslejestigning at han flyttede, men Fru Collin og Fru Melchior formåede at overtale digteren til at flytte ind igen. H.C. Andersen skriver  den 18. august 1873 til sin ven Edvard Collin: “…  De veed vel at Hr og Fru Melchior ere, forrige Torsdag, reiste til Ostende, Fru Melchior var over anstrængt og maatte bringes ud af det for bevægede Liv i hendes Huus, mig er det et stort Savn at hun er borte; jeg sidder ogsaa meget eensom paa min Stue og faaer jeg Besøg fra Byen bliver jeg snart træt. De veed ogsaa at jeg har været nødt til at leie de tre gamle Værelser i Nyhavn; jeg var saa glad ved at forlade disse for at komme paa et andet Strøg i Byen, men der var intet at erholde og jeg maa fra første September fløtte ind i det gamle Sygehuus, jeg gruer derfor! …”. Senere den 3. september 1873 skriver H.C. Andersen til Henriette Colin: ” …. paa Mandag den 6’e fløtter jeg rimeligviis ind i Nyhavn, det er en Mærkedag i mit Liv, den Dag kom jeg første Gang til Kjøbenhavn, ind i Italien, ind i Spanien, havde min 50 Aars Fest, jeg anseer dens Betydning nu sluttetved det mig aldeles Uhyggelige at skulde igjen drives ind i min gamle Sygefælde i Nyhavn…”.

Inden indflytningen havde Andersen korresponderet med Henriette Collin, der hjalp ham med indflytningen. Den 27 August 1873 skriver han fra Rolighed bl.a. at han den 6. september 1873 flytter ind til byen og inden da skal sadelmageren havde slået tæpperne fast og møblerne kommer senere. Dagen den 6. september betyder noget særlig for H.C. Andersen, da det var den dato han kom til København første gang, den dato han for første gang kom til Italien og Spanien og at den dato måske en dag også bliver hans dødsdag. Han føler dagen er en ulykkesdag og jeg skal ind i det fordømte sygehus (Nyhavn 18), hvilket han har det dårligt med.H.C. Andersen skriver: ” ….dog hvorfor plage Dem med Alt dette, faae Frøken Ballin ud til Dem i Morgen eller senest Lørdag, tal Alt i Orden for mig ogsaa om at faae en skikkelig Dreng til Byærinder, plag Dem forresten ikke selv, viis Frøkenen Grundtegningen til Meubelopstillingen og siig naar hun kan vente mig…”

Tegningen skulle have følgende påtegning på bagsiden skrevet af Clara Ballin: “En tegning H.C. Andersen sendte os, da han i No. 18 Nyhavn skulde flytte ind hos os i 1873 i September”

 Sider:  0   1  2  3  4