H.C. Andersen og Frederik VII’s Stiftelse i Odense (4)

1-DSC_1600xi

Arven fra H.C. Andersen til Frederik den Syvendes Stiftelse

l 1875 døde Digteren H. C. Andersen, og det viste sig, at han ved Testamente af 1873 havde betænkt Stiftelsen med 200 Rdlr. eller 400 Kr., men om denne Arv opstod der med Universalarvíngen, Etatsraad Collin, en lille Kontrovers, der bør omtales. l juli 1875 tilskrev Etatsraad Collin Hofskomager Gredsted, at Konferensraad H. C. Andersen, der da var meget syg, havde bedt ham meddele, at ,,han skænkede 100 Rdlr. til Frederik d. 7des Stiftelse (til hvilken han formener at have forud bidraget 200 Rdlr. som lndtægt af hans Oplæsninger)“. Disse Penge blev kort Tid efter tilstillet Stiftelsen mod Kvittering. Saa døde imidlertid H. C. Andersen, og Kurator i hans Bo, Overretssagfører Fr. Hartmann i København, skrev under 28. August til Stiftelsens Bestyrelse følgende:,,Efter Anmodning og Bemyndigelse fra d`Hrr. executores testamentr i afgangne Konferensraad Hans Christian Andersens Dødsbo skal jeg som Kurator i Boet ikke undlade herved at meddele Dem, at det i den afdødes Codicil af 2. April 1873 er bestemt, at Frederik d. 7des Stiftelse i Odense erholder 200 Rdlr.; af dette Beløb er der imidlertid forinden Konferensraad Andersens Død udbetalt til Dem af Hr. Etatsraad E. Collin et Beløb af 200 Kr., hvorfor Deres Kvittering af 27. f. M. forefindes“. Saaledes havde Stiftelsens Bestyrelse imidlertid ikke tænkt sig Sagen, og den sendte Overretssagføreren en Skrivelse af 23. September, hvori det bl. a. hed:

,,Naar der endvidere tilføjes, at der allerede af dette Beløb (Arven) er, forinden Hr. Konferensraad Andersens Død, gennem Hr. Etatsraad Collin udbetalt 100 Rdlr., da ere vi i denne Henseende komne ind paa en Misforstaaelse ~ idet vi have i Stiftelsens Forhandlingsprotokol omtalt denne lndtægt alene som en yderligere Gave í Henhold til Hr. Konferensraadens mundtlige Udtalelser i Anledning af, at en Bolig i Stiftelsen betegnedes som hans, og da Hr. Etatsraad Collins Skrivelser af 10. og 19. Juli d. A. ikke omtaler, at Gaven 100 Rdlr. var Forskud paa de Stiftelsen i Testamentet tillagte 200 Rdl., saa maa vor Misforstaaelse være undskyldelig.For at vi for Efterslægtens Skyld kan fremstille denne Sag klarere, end det alt er sket, bede vi Dem at meddele os nogle skriftlige Ord om, at Hr. Konferensraad Andersen har udtalt, at de os under 19. juli d. A. tilsendte 100 Rdlr. skulde betragtes som Forskud paa de i Testamentet nævnte 200 Rdlr., thi kun under den Forudsætning kunne vi anse os berettigede til at frafalde Stiftelsens Ret til de samme í Testamentet tillagte 200 Rdlr. uden Afkortning“.

Denne Skrivelse foranledigede, at Etatsraad Collin selv tilskrev Bestyrelsen. Det skete i en Skrivelse af 30. Oktober, som lød saaledes:

,,Ved den fra Bestyrelsen for Frederik d. 7des Stiftelse i Odense indkomne Skrivelse har jeg Følgende at bemærke: Den mig fra min Søn tilstillede Meddelelse, om hvad Andersen havde sagt til ham, og som han straks optegnede, lyder nøjagtigt saaledes: ,,Hr. Skomager Gredsted i Odense kan, naar han vil, behage at hæve paa hvilken som helst Dag i næste Maaned hos Hr. Etatsraad Collin een Gang for alle Hundrede Rigsdaler, der i Forening med de ved to Oplæsninger af mig til indtægt for den af ham oprettede og med Frederik d. ‘ides Navn hædrede Stiftelse indbragte 200 Rdlr. saaledes nu udgør 600 Kroner“. Andersens Mening var, efter min Søns og ogsaa min Opfattelse, at lade mig, som Bestyrer af hans Pengeaffærer, vide, at der allerede i hans levende Live kunde betales 100 Rdlr. af den Stiftelsen tiltænkte Sum, og derfor sendte jeg ogsaa Pengene straks. Men naar Stiftelsens Bestyrere íkke anser sig berettigede til pure at akceptere denne Opfattelse og deri kan jeg ikke fortœnke dem – saa kan jeg íkke vœre i Tvívl om, at jeg som Universal-Arving hellere maa give mere, end Andersen maaske har villet, end udsœtte mig for at give mindre, end hvad han dog mulig vilde have givet. De 200 Rdlr. efter Testamentet maa derfor udbetales; de udbetalte 100 Rdlr. afgaar i min Lod.

Kobenhavn, den 30. Oktober 1875.
E. Collin.

Kilder: HC-brevbase sdu.dk og Frederik VII’ s Stiftelse 1862-1912. Udarbejdet af F. Moreau Andersen 1912.

Lars Bjørnsten Odense

Sider: 0  1  2  3  4