H.C. Andersen: Lykkens Blomst. Eventyr-Comedie 1845

 lykkens-blomst

 Lykkens Blomst. Eventyr-Comedie i to Acter af H.C Andersen, 1845

Lykkens Blomst. Eventyr-Comedie i to Acter af H.C Andersen, Musikken af Syngemester Rung. Første gang opført på Det kongelige Theater d. 16. Febr. 1845. Forlagt af Universitetsboghandler C.A. Reitzel. Trykt i Bianco Lunos Bogtrykkeri. 1845.

Om eventyrkomedien “Lykkens Blomst” skriver H.C. Andersen til Heinrich Zeise i marts: At han tillader sig at sende ham sin Eventyr-Komedie: Lykkens Blomst, der allerede, med meget bifald og godt hus, to gange endog alle billetter udsolgte, er opført paa vort Theater.

Forfatteren Carsten Hauch skriver til H.C. Andersen: “… Hvad Deres Comoedie [Lykkens Blomst] angaaer, saa finder jeg megen Poesie i det Lyriske og i mange Dele deraf, kun veed jeg ikke, om De dog ei har overskredet Eventyrets Grændser, idet De lader en Ting skee, som ikke blot strider imod den udvortes Naturens Orden, men ogsaa imod den indvortes; thi det Liv, En har levet, kan vanskelig atter leves af en Anden; denne Kreds er sluttet og gjennemløbet, og Vorherre kan ike selv gjøre den Ene til den Anden. Sætter man sig imidlertid ud herudover, saa maa man tilstaae, at Stykket virkelig indeholder mange, poetiske Skjønheder….” Kilde: sdu.dk og Magasin du Nord museum.

 Foto: Lars Bjørnsten Odense 2014

Se mere på siderne:  0   1  2  3  4  5  6  7  8  9