Illustration af H.C. Andersens eventyr “Lykkens Kalosker” (2)

Lykkens Galocher: 2. Hvorledes det gik Justitsraaden.

Illustration af H.C. Andersens eventyr “Lykkens Kalosker” (1850) udført af tegneren Vilhelm Pedersen. English: The Galoshes of Fortune By Hans Christian Andersen (1838)

“…Aldrig havde han været i saa raat og simpelt Selskab; man skulde troe, Landet var gaaet tilbage i Hedendømmet, meente han, “det er det skrækkeligste Øieblik i mit Liv!” men i det samme fik han den Tanke, at han vilde bukke sig ned under Bordet, krybe hen til Døren og saa see til at slippe ud, men i det han var ved Udgangen, mærkede de Andre, hvad han havde for, de grebe ham ved Benene, og da, til hans gode Lykke, gik Kaloskerne af og – med disse, hele Trylleriet.
Justitsraaden saae ganske tydeligt foran sig en klar Lygte brænde, og bag denne laae en stor Gaard; han kjendte den og Nabogaardene, det var paa Østergade, saaledes som vi Alle kjende den, han laae med Benene hen imod en Port, og lige overfor sad Vægteren og sov.
“Du min Skaber, har jeg ligget her paa Gaden og drømt!” sagde han. “Ja, det er Østergade! hvor velsignet lys og broget! Det er dog skrækkeligt, hvor det Glas Punsch maa have virket paa mig!”
To Minuter efter sad han i en Droske, som kjørte til Christianshavn med ham; han tænkte paa den Angst og Nød, han havde overstaaet, og priste af Hjertet den lykkelige Virkelighed, vor Tid, der med alle sine Mangler dog var langt bedre, end den han nylig havde været i, og see det var fornuftigt af Justitsraaden! ….”

Indeks over H.C. Andersens eventyr — Index of Hans Christian Andersen Fairy tales

Sider:  0  1  2  3   5  6  7