Illustration af H.C. Andersens eventyr “Under Piletræet” (3)

Illustration af H.C. Andersens eventyr “Under Piletræet” (1853) udført af tegneren Vilhelm Pedersen. English: Under the Willow-tree . By Hans Christian Andersen.

“….Jo, hun var rigtignok glad ved at see sin Barndoms Ven! stod ikke Taarerne hende i Øinene, og saa havde hun saa meget at spørge og tale om, lige fra Knuds Forældre til Hyldetræet og Piletræet, og dem kaldte hun Hyldemoer og Pilefaer, ligesom om de ogsaa vare Mennesker, dog det kunne de da ligesaa godt gjælde for, som Honningkagerne kunde det; om dem talte hun ogsaa, om deres stumme Kjærlighed, hvorledes de laae paa Disken og gik istykker, og saa loe hun saa hjerteligt – men Blodet brændte Knud i Kinderne og hans Hjerte slog stærkere end ellers! – nei, hun var slet ikke blevet storagtig! – Hun var ogsaa Skyld i, mærkede han nok, at hendes Forældre bad ham blive der hele Aftenen, og hun skjænkede Theen og hun selv bød ham en Kop og siden tog hun en Bog og læste høit for dem, og det var for Knud ligesom om netop det, hun læste, var om hans Kjærlighed, det passsede saa ganske paa alle hans Tanker; og saa sang hun en simpel Vise, men den blev ved hende til en heel Historie, det var som om hendes eget Hjerte strømmede over deraf. Jo, hun holdt bestemt af Knud….”

Indeks over H.C. Andersens eventyr — Index of Hans Christian Andersen Fairy tales

Sider:  0  1  2  3  4  5