H.C. Andersen og Aalborg (4)

H.C. Andersens dagbog om Aalborg

Hans Christian Andersen har i sine dagbøger beskrevet sine besøg og forbindelser til Aalborg. Dagbøgerne er en af kilderne til H.C. Andersen og Ålborg . Der vil i bl.a. breve findes yderligere oplysninger, der kan supplere historien. H.C. Andersen skriver at Aalborg By minder ham lidt om Nürnberg, de gamle huse og kanalerne .

Dagbogen den 7. juni 1850

H.C. Andersen er på rejse fra Silkeborg over Horsens her har han overnattet natten mellem 6-7 juli 1850 og skal via Vejle videre til Fredericia.
“.. En Madamme som fra Aalborg med sin 3 Aars Søn vilde besøge sin Mand, en Commandergersent i Fredericia, kom paa Bondevogn og bad om at maatte kjøre med; »det er en svær Tid at være militair Kone !« sagde hun! fortalte om Varselet der gik forud for Krigen: at Slaverne vare brudt ud ved Rensborg og at de i alle Byer væbnede sig mod disse. Klokken lidt over 9 i Veile hvor jeg besøgte Orla Lehmann, der boer smukt, spiiste Frokost der, saae Haven……”

Dagbogen den 6 juli 1857

H.C. Andersen er i London og besøger Dickens i perioden 30 juni – 5 juli 1857
“…- Fandt brev fra Faderen Collin, Jette Wulff og Anna i Aalborg…”

Dagbogen den 9 juli 1859

H.C. Andersen er i London og besøger Bendtley i St. John’s Wood i perioden 6 juli – 10 juli 1857.
“Løverdag 9. Brev fra Anna Bjerring i Aalborg og fra Jette Collin…”

Dagbogen den 23 juli 1859

H,.C. Andersen på rejse med skib fra Lemvig ad Limfjorden over Thisted til Ålborg. Ophold i Ålborg 23-30 juli 1859
“…-Klokken henved 4 kom jeg til Aalborg hvor Mathilde Ørsted og Fru Dahlstrøm toge imod mig, lige saa den unge Kirkegaard, Præsten Skov med Kone, sam Fru og Frøken Bjerring. Breve fandt jeg fra Etatsraad Drevsen, Louise Lind, Ingemann og Rottbøll, da jeg pakkede ud saae jeg at jeg med mit Nattøi havde faaet fra Lemvig Vertens Teppe over min Seng, det har ligget paa Stolen der og var tyndt, saa jeg har taget det for en Skjorte, skrev Brev med det tilbage. Excellensen Ørsted er her. Jeg er træt og gaaer ikke ud i Dag.

Dagbogen den 24 juli 1859

Søndag 24 Noget udhvilet, men stærk Snue. Besøgt Fru Bjerring og Datter, dernæst Præsten Schou; seet udenpaa Apotheket; her er dybtløbende Canaler i Byen, stinkende. Sendt til Lemvig Vertens Sengeteppe som jeg havde faaet mellem mit Skiddentøi. Hos Postmesterens mødt Fredstrups, stort Selskab her hjemme. Laura Lüthans s Datter nu Fru Thobiesen; Frøken Knudsen som jeg kjender fra Bournonvilles, med den unge Kirkegaard, som sagde at denne Dag var den lykkeligste i hans Liv. Groserer Sahs og Frue samt Musiklærer Nathans. Dahlstrøm udbragte min Skaal, jeg udbragte Excellensens Ørsteds og læste flere Eventyr for dem. Spadseret her i Haven, der er anlagt paa Terrasser; saae et hæsligt Fængsel. -Til Aften lidt ondt i Maven.

Dagbogen den 25 juli 1859

Mandag 25. Besøg af Monies som er kommet her fra Paris, besøgt ham og Nathan, paa hvis Kone Historien om Barnet i Graven har gjort et dybt Indtryk og en heel Forandring, sagde Manden. -Besøgt Bjerrings og afslaaet at kjøre ud med dem; hos Biskop Kirkegaards traf jeg min gamle Skolekammerat David Withusen, som jeg er Du us med, han er Stiftslæge. Sendt Brev til Fru Scavenius paa Føhr, Frøken Knudsen fortalte Bysladder om Bs. – Mødt paa Gaden Rottbøll, som søgte mig og ikke endnu havde mit Brev, vilde have mig med imorgen, som jeg afslog.

Dagbogen den 26 juli 1859

Tirsdag 26. Besøg af Rottbøll og Tømmermester Blom; Rottbøll afhenter mig her i Aalborg næste Løverdag-Eftermiddag. Besøgt David Withusen; dernæst Thobiesens, hvor Svigerfaderen Jensen med Datter var indtruffet imorges. Læs hos Bjerrings for nogle unge Damer, Stagemeyer, Hegermann &, under Læsningen kom i Besøg her General Lacour. Sendt Brev til Etatsraad Tang. Aalborg By minder lidt om Nyrnberg, de gamle Huse og Canalerne, den kunde nok lægges til den By. Efter Middagsbordet besøgt Frøken Knudsen og særligt min unge Ven Kirkegaard. Han havde en Afskrift af nogle gamle Indskrifter paa 12 Tinskee, Tankesprog, Brev fra Luzie Scavenius paa Føhr. -Regnveir.

Dagbogen den 27 juli 1859

Onsdag 27. Læst lidt hos Nathans; spadseret omkring; faaet Besøg af Doctor David Withusen. Om Aftenen Selskab, her var en garnmel Fru Heiberg Søster til Wiehes Fader, her var en Kammerjunker Kragh og Fru Schindel, født Moltke, denne har jeg seet paa Bregentved. Ministeren Simoni med Kone og Datter .

Dagbogen den 28 juli 1859

Torsdag 28. Besøgt Kjøbmand Sahs, der vilde mælde min Ankomst hos den rigeste Kjøbmand (Kall) i Frederikshavn. I Dag staaer i Berlingstidende at jeg i Selskab med Marryats har været i Holstebroe. Spadseret til Vandmøllen, og lidt om bag Byens Smaahaver. I Aften, som vi sad og jeg skrev Vers paa opgivne Riim, kom Tjeneren og sagde at der var mange Mennesker nede igaarden. Vil De os Noget eller er det Klammeri spurgte Dahlstrøm. Nei det var Nogen der vilde tale med mig, en Deputation kom, det var Sangforeningen som forleden Dag kom for at indbyde mig til en Skovtour paa Søndag, men jeg for Afreisens Skyld ikke kunde tage imod, nu vilde de synge for mig. Ørsteds og Dahlstrøms bleve oppe, jeg gik ned i Gaarden, man sang: I Danmark er jeg født ! jeg takkede dem og Anføreren, den unge Kjøbmand Kjær talte, efter 3 Gange Hurra, gik jeg op og de sang endnu en Sang, jeg var en Deel afficeret.

Dagbogen den 29 juli 1859

Fredag 29. Brev fra Excellensen Collin. Brev til Ploug og til Præsten Swane. Besøgt af Sangerne igaar Hr Kjær og Hr Kirkheiner. Hos Postmester Worres hvor jeg for Fredstrups læste et Par Eventyr fik jeg af den ældste Datter en Bouquet. -Der kom ikke Noget i Avisen om Serenaden, hvorover Fru Dahlstrøm var vred. – Besøgt Nathans.

Dagbogen den 30 juli 1859

H.C. Andersen rejser fra Ålborg over Limfjorden til Nørre Sundby og videre til Børglum Kloster
Løverdag 30. Et smukt Digt fra Secretairen Hein paa Nørre Wosborg. Besøgt Ferslev fra Basnæs han boer her hos sin Fader med Sangeren Ferslev. Sendt Brev til Ingemann. Klokken 3 seilede jeg med Pram over Limfjorden til Nørre Sundby. Rottbøll kom først Klokken fire, Tømmermester Blom var med, han gik iaften til Kjøbenhavn. Rottbøll og jeg kjørte i en aaben let Vogn, af god Landevei; det blæste en kold Vestenvind, saa at min Mave frøs; i Kroen blev jeg bedre pakket ind, langtborte øinedes Børglum Kloster, som ligger meget høit. Det blev Aften, stille Veir og meget klart, forbi Vildmosen, over et Stykke Hede kom vi her Klokken 9 ½ ; det er en gammel mørk Gaard, der gjorde Indtryk som en stor Gjestgivergaard oppe paa St Gotthard, her var ganske den kolde friske Bjergluft og Nedblikket over Landet.

Dagbogen den 23 august 1859

H.C. Andersen er i Ålborg i perioden 21 august – 25 august 1859
“[Tirsdag 23. August] Til Middag Kammerherre Juuls, Enkefru Stedmann med Datter, Biskoppen og hans Søn Poul; jeg læste efter Bordet; kom i Disput om religiøse Gjenstande med Biskoppen, som begyndte. Sildig iseng. Brev til Fru Westermann i Rander. Jeg hører at Folk vil forlove mig med Frøken Bjerring.”

Dagbogen den 24 august 1859

“Onsdag 24 Frøs inat! besøg af Dr David Withusen. Sendt et Par gamle Støvler, og Stene fra Vesterhavet hjem til Kjøbenhavn. Brev til Madam Anholm. Kjørt efter Bordet ud med Fru Dahlstrøm og seet Udsigten over Byen; vi saae endnu længe bag Bankerne Dampskibet, som gik til Kjøbenhavn, jeg havde paa det talt med Professor Becker. -Her er et smuk Skov Anlæg; vi kom forbi Klubben hvor der var Festlighed. Hjemme Klokken halv ni, kom Haandværker Sangforeningen og bragte mig et »Farvel op i Stuen kom og indbød mig Musik Lærer Nathan, der havde skrevet og componeret Sangen, Major Bokkenhauser, der førte Ordet og Tømmermester Hvorup. De sang smukt, jeg stod nede i Gaarden hos dem, bragte min Tak, kom op og var bevæget. Dahlstrøms Broder som er her og er Forstmand paa Grev Friis s Gods vilde indføre mig i Klubben, men jeg tog naturligviis ikke med. Bispen har i Dag besøgt mig, ligesaa Pastor Spuur, Ingemanns Søstersøn, der er gift med Hostrups Søster og Præst paa Øland i Liimfjorden.”

Dagbogen den 25 august 1859

H.C. Andersen rejser fra Ålborg over Hobro til Randers.

“Torsdag den 25. Brev fra Fru Westermann. Brev til Fru Uldal og til Fru Ingeborg Drevsen. Visitter. Var paa Udstillingen. Cholera tager til i Aarhuus. – Klokken 7½ kjørte jeg til Posthuset, der var en Mængde Mennesker, jeg fik Bouquetter af Frøknerne Worre, Sødring, Knudsen, og Fru Nathan; Biskoppen selv kom og sagde Lev vel! Nathan udbragte et Hurra, som en Deel af Folkemængden istemte. Vognen gaaer lige til Hadersleben og er kommet derfra altsaa gjennem Aarhuus. Forstmanden Dahlstrøm fortalte at der var et Cholera- Tilfælde i Hobro. Derhen kom vi Klokken eet om Natten og det viiste sig at det ikke var Tilfældet…”

Dagbogen den 1 august 1860

H.C. Andersen er i Le Locle i Frankrig hos Jules Jürgensen fra 30 juli 1860-13 august 1860

“..sendt brev til Mathilde Ørsted og Frøken Bjerring i Aalborg…”

H.C. Andersen opholder sig på Basnæs fra den 20 december 1860 – 4. januar 1861

Dagbogen den 1. januar 1861

“…Brev fra Frøken Bjerring i Aalborg…”
H.C. Andersen opholder sig i København fra den 1. september til den 21. december 1861.

Dagbogen den 17. november 1861

“…Besøg af en Haandværker fra Aalborg, som der havde været med Sangforeingen og bragt mig Seranade, han vilde nu anbefales af mig til at blive Bibliothekar i Arbeider-Foreningen…”
H.C. Andersen opholder sig på Lerchenborg ved Roskilde fra den 6. juli-13. juli 1862

Dagbogen den 8. juli 1862

“…Brev til Frøken Bjærring i Aalborg…”
H.C. Andersen opholder sig på Basnæs .

Dagbogen den 31. juli 1863

“…Brev fra Mathilde Ørsted som med sin Moder ere i besøg i Aalborg….”
H.C. Andersen opholder sig på Christinelund på Sjælland

Dagbogen den 10. august 1864

“..Skylregn om Natten, op ad Dagen med Byger. Fik Indbydelse til imorgen hos Byfogeden Mathiesen gift med Jensens Datter, jeg kjender dem fra Aalborg…”.
H.C. Andersen opholder sig i København fra den 23. august til den 22. december 1864.

Dagbogen den 5. september 1864

“….Regnveir. Idag reise Dahlstrøms hjem igen til Aalborg….”

Dagbogen den 9. november 1864

“…Hos Ørsteds var jeg sammen med Dahlstrøms fra Aalborg og Sporons…”
H.C. Andersen opholder sig i København

Dagbogen den 10. maj 1865

..”Onsdag 10. Det er da en langvarig Forkjølelse; jeg kan ikke bestemme mig til at bestille Noget; besøger i denne Tid hver Dag Fru og Frøken Bjerring fra Aalborg, de bede mig altid kom dog imorgen vi vente paa Dem, og saa maa jeg og det er saa nær…”
H.C. Andersen opholder sig i Randers

Dagbogen den 6. juli 1865

“..Kjørte med Deligense Klokken 3/4 til 2 der var en ung Student Steffens i Vognen, en Dame fra Aalborg og en Mand fra Randers..”
H.C. Andersen opholder sig i København på Hotel d’Angelterre.

Dagbogen den 14. oktober 1865

“Løverdag 14. Stille om Dagen, urolig om Natten er Stuen, jeg vaagnede ved at de rumsterede ovenpaa og i Dagningen bankede de Gulvtæpper ud i Haven under mine Vinduer. Gik hen og indskrev mig i Studenterforeningen, kjørte saa ud til Fru Ingeborg Drevsen, traf hende Viggo og Harald, besøgte saa Linds, kjørte med Sporvogn til Fru Kock og derfra til Ørsteds, der er mig lidt for megen Sladder, denne Gang var det fra Aalborg om Fru Bjerring; jeg er bange at Fru Sophie er lidt af Bagtalelsens Skole. Besøgte Hartmanns; spiiste paa Restauration var saa hos Gottlieb Collin, Gusta blev begravet i Søndags, Edgars Svigermoder Fru Hansen mødte i Kirken med ildrød Rose i Hatten. Hørte i Theatret Operaen Luzia af Lammermeor, nu sidder jeg sidste Aften i min eensomme, kolde Stue. Brev fra Island…”
H.C. Andersen opholder sig i København

Dagbogen den 19. januar 1867

..”Brev fra en Boghandler Lærling Kristen Hansen i Aalborg om at studere Eduard raadede mig fra at svare ham.-….”
H.C. Andersen er fra den 4. december – 11. december 1867 gæst hos biskop Engelstoft i Odense.

Dagbogen den 5. december 1867

“Torsdag 5. I Nat sov jeg urolig; følte med eet stærke Gigtsmerter i Brystet, jeg blev lidt ængstelig. Klokken 9 kom jeg op; der var strax en Maler fra Aalborg med Frederik den 7des Portræt malet, som han ønskede skulde opstilles her i Bispegaarden og jeg skaffe ham en Indsamling paa, han behøvede 1.50 Rdlr, jeg forklarede ham hvilket forlegent
Parti det var for mig som Gjest at begynde paa Indsamling og det endte da med at jeg subskribere paa et Steentryk af Billedet som skulde koste 2 Rdlr, jeg betalte, som alle
de der havde betalt, strax Halvdelen…”
H.C. Andersen er i København.

Dagbogen den 21. april 1869

“…Hos Ørsteds var idag Dahlstrøms fra Aalborg….”

H.C. Andersen opholder sig i Moritz Melchiors lejlighed på Højbro Plads i København.

Dagbogen den 2. april 1870.

“Løverdag 2den. …… Brev og en smuk Pung fra Frøken Anna Bjerring i Aalborg…..”

Dagbogen den 13. april 1870.

“Middag hos Fru Ørsted med Dahlstrøms fra Aalborg…..”
H.C. Andersen er i København.

Dagbogen den 19. april 1871

“Onsdag 19. Kold Blæst, om Eftermiddag og Aften Regn………. Middag hos Ørsteds med Kammerherre Dalstrøm der med Frue og Pleiedatter ere komne fra Aalborg her til i Mandags. Det er Pleiedatteren Mathildes Fødselsdag i Dag. I Theatret seet Valgerda og Balletten Livjægerne paa Amager “.
H.C. Andersen er i Göteborg i Sverige og deltager i det 13 almindelige svenske landbrugsmøde.

Dagbogen den 1. august 1871

“…..Ved Middagsbordet i Dag sad jeg sammen med Etatsraad Gammeltoft og Søn fra Kjøbenhavn, de gaae iaften hjem med Dampskib. -Spadserede i Haven og da jeg gik ud mødte jeg Frøken Bjerring fra Aalborg, hun var kommet her i Dag fra Frederikshavn og havde været meget søsyg, jeg skyldte hende Brev sagde hun; hendes Personlighed tildrog mig ikke…”.
H.C. Andersen er i København.

Dagbogen den 16. december 1871

“Løverdag 16. Mildt Veir. Sendt nye Eventyr og Historier til den lille Berthe paa Borreby og til Frøken Bjerring i Aalborg, Brev til Fru Scavenius. Stor Middag hos Moritz Melchior for flere af Rigsdagens Medlemmer; der var Ministrene”.
H.C. Andersen rejser fra Odense til Hamburg.

Dagbogen den 13. april 1872

“Løverdag 13. Tidlig paa Morgenen kom Biskop Engelstoft og indbød os til Frokost, jeg undskyldte mig og han Frue og Datter mødte da Klokken 12 paa Banegaarden, det var en rygende Storm; jeg fandt derude Bentzon og Søster fra Christiansdal. Kom ivogn med en Nordmand fra Laurvig der gik til Hamborg, han havde fra Morgenstunden reist fra Aalborg, saa at det bleven Reise paa 60 Miil…”
H.C. Andersen er i København.

Dagbogen den 2. april 1872

“….Der kom en Fodpose fra Frøken Bjerring i Aalborg. Brev og Halsklæde fra Frøken Ørsted, Halstørklæde fra lille Marie Henriques….”
H.C. Andersen er i København.

Dagbogen den 3. august 1873

“..Skrevet og sendt Brev til Mathilde Ørsted i Aalborg…”
H.C. Andersen er i København.

Dagbogen den 13. april 1874

“…Besøg af Frøken Bjerring, som i Eftermiddag i dette stormende Veir gaer med Dampskibet til Aalborg….”
H.C. Andersen er i København.

Dagbogen den 28. april 1874

“… i Formiddags Besøg af Fru Bloch med sin lille Poul, han var meget rar og venlig, ikke sky som før. Fru Bloch lod mig vide at jeg imorgen kunde faae at see Blochs nye Billede Samson og Dalila, jeg bestemte Tiden til mellem 11 og 12. Medens hun var her kom Kammerherre Dalstrøm og Frue fra Aalborg….”
H.C. Andersen er i København.

Dagbogen den 8-9. marts 1875

“Mandag 8 Regnveir. Brev fra Scudder i New York , der i for sidste Halvdeel af Aaret 21 Pound altsaa op ved 200 Rdlr dansk. Idag Besøg af Hr og Fru Melchior, nu er indkommet 19000 Kroner. – I Avisen læser … i Dag at i næste Uge gives en Forestilling .. Folketheatret til H. C. Andersens Børnehjem. – Brev fra Frøken Bjerring, deri Prologen ved Diciplenes Forestilling i Aalborg som Bidrag til Statuen….”
H.C. Andersen er i København.

Dagbogen den 15. marts 1875

“…Sendt Brev til Fru Bjerring i Aalborg hvis Fødselsdag det er på Onsdag..”
H.C. Andersen er i København.

Dagbogen den 7. maj 1875

“..I Dag, ud paa Eftermiddagen reiste Frøken Ballin til Aalborg og Hjøring…”
H.C. Andersen er i København.

Dagbogen den 12. juli 1875

“Mandag den 12te.
Sov kun lidt i Nat. Brev og Blomster fra Grevinde Moltke til Bregentved. Brev fra Frøken Bierring i Aalborg. Brev fra Redacteuren af Odense Folkecalender. Sendt Brev til Weber om Skomager Gredsted havde modtaget Penge til Stiftelsen i Odense. Faaet Blomster fra Fru Meyer.”

Sider:  1  2  3  4