Illustration af H.C. Andersens eventyr “En historie fra klitterne” (9)

Illustration af H.C. Andersens eventyr “En historie fra klitterne” (1860) udført af tegneren og maleren Lorenz Frølich. English: A Story from the Sand-Dunes. By Hans Christian Andersen.

“…Der sprang en Planke i Skibet, Vandet trængte ind, der blev tættet og pompet, sat alle Seil til, heiset Nødflag; de vare endnu en heel Miil ude, Fiskerbaade vare at see, men langt borte, Vinden førte mod Land, den Sø der var, hjalp ogsaa, men ikke nok, Fartøiet sank. Jørgen slog sin Høire Arm fast om Clara.
Med hvilket Blik saae hun ham ikke ind i Øiet, da han i Vor Herres Navn styrtede sig med hende i Havet; hun udstødte et Skrig, men sikker kunde hun være, han skulde ikke slippe.
Hvad Kæmpevisen sang:

“Der stod malet i fremmer Stavn,
Den Kongesøn tog sin Jomfru i Favn!”

.. det øvede Jørgen i Farens og Angestens Stund; nu kom det ham til Gavn at være en dygtig Svømmer, han arbeidede sig frem med Fødder og een Haand, den anden holdt han fast om den unge Pige, han hvilede paa Vandet, traadte det med sine Fødder, øvede alle de Bevægelser han kjendte og vidste, for at have Kræfter nok til at naae Landet. Han fornam, hun udstødte et Suk, han følte et Krampegys gjennemfare hende, og fastere holdt han; en enkelt Sø slog hen over dem, en Strømning løftede dem, Vandet var saa dybt, saa klart, et Øieblik syntes han at see den blinkende Makrelstime dernede eller var det Leviathan selv der vilde sluge dem; Skyerne kastede Skygge over Vandet, og igjen kom blikende Solstraaler; skrigende Fugle, i store Sværme, foer hen over ham, og Vildænderne, der tunge og søvnige lod sig drive paa Vandet, fløi forskrækket op for Svømmeren; men hans Kræfter tog af, følte han – Landet var han endnu et Par Kabellængder borte fra, dog Hjelpen kom, en Baad nærmede sig – men under Vandet stod, han saae det tydeligt, en hvid stirrende Skikkelse – en Sø løftede ham, Skikkelsen nærmede sig – han fornam et Stød, det blev Nat, Alt svandt hen over ham…”

Indeks over H.C. Andersens eventyr — Index of Hans Christian Andersen Fairy tales

Sider:  0   1  2  3   5  6  7  8  9  10