Henriette Scavenius, H.C. Andersen og Basnæs ved Skælskør (3)

H.C. Andersen er meget taknemlig overfor overfor Henriette Scavenius og omtaler ofte i brevene hendes godhed, hjertelighed, hjertelag, venlige sind. Korrespondancen mellem de to foregår efter H.C. Andersens mening langsom og han appellerer flere gange til Fru Scavenius om at svare på hans breve bl.a. skriver han således, at når hun er i stemning godt kunne unde han en solstråle fra Basnæs i form af et lille brev. For eftertiden er der kun bevaret H.C. Andersens breve til Henriette Scavenius. Hendes breve er sandsynligvis af hendes efterkommere bortskaffet.

Nedenfor bringes nogle få uddrag fra brevene, der relaterer til Fru Scavenius

København 27.05.1855:

…. jeg veed Deres Naade vil venligt se mig og forunde mig en otte Dages Ophold…

Sorø 10.06.1855:

… naaede Deres smukke Hjem lidt før………. for de smukke dage Deres Naade forunder mig…

København 27.06.1855:

… inderligste tak for de smukke dag de forundte mig paa Deres deilige Gaard……fornam at man gjerne saae mig…….at forundes et lidt længere Ophold paa det hyggelige, smukke Basnæs

Zürich 24.08.1855:

Kjære,naadige Frue!…dog i Tankerne har tidt De selv og Deres deilige Hjem været hos mig og glæder mig meget til igjen at mødes med dem og Deres hjemlige Kreds…Gid dette Brev maa finde Dem glad og vel og at De altid vil erindre Deres taknemlig hengivne H.C. Andersen

København 07.04.1856:

…dersom De kjære naadige Frue er hjemme, og som jeg tær tro, venligt seer mig, begynde min Udflugt strax til Basnæs….jeg glæder mig inderligt til at tale med Dem, see Dem og Deres smukke Hjem ved Havet….

København 26.04.1856:

…Jeg har i den sidste tid følt mig en Deel nerveus og vil saaledes ogsaa legemtligt have godt af at komme lidt ud på landet i Ro og Hyggelighed, være paa et Sted hvor jeg føler man er venlig og god! jeg længes derfor meget efter at naa Basnæs , der…… tak for al den Deeltagelse og Godhed De viser Deres Dem inderlig hengivne H.C. Andersen.

Maxen 29.07.1856:

..her modtog jeg Deres seneste venlige Brev fra Eisrnach, tak derfor! var De kommet til Dresden , jeg havde da, til min Bedrøvelse, ikke faaet Dem at see, thi jeg var paa Tid syg, forkjølet……sender jeg Afbud og flyver lige til Basnæs, jeg er jo, veed jeg ogsaa der, saa velkommen! tak for deres deeltagende og venlige Sind for mig, kjære naadige Frue!…..

Glorup 12.08.1856:

…Jeg glæder mig usigeligt til at see Dem og Børnene igjen, jeg veed og tør tro at være velkommen og med den største Inderlighed bringer jeg min Tak.

Sorø 04.09.1856:

…en Trang til at skrive Dem et par Ord, og sige hvor levende og inderlig de og Hjemmet Basnæs er i min Tanke! tak for Deres venlige Deeltagelse og Godhed, jeg følte mig saa hjemlig, saa glad, saa oplagt til at skrive i Deres gjestfrie Huus, det var saa godt, De, Børnene, den hel Omgivelse vilde mig saa vel ! tak, inderlig Tak! -……Gud glæde og bevare Dem og Deres kjære.

Kjøbenhavn 11.09.1856:

…fortryder ikke at være…paa det kjære, hyggelige Basnæs. Hvor deiligt maa der ikke nu være der i skovnaturen ved den aabne Strand…

Kjøbenhavn 05.01.1857:

…Uendelig Tak for al den Hjertelighed og godhed De viiste mig under Julebesøget….

Kjøbenhavn 08.02.1857:

Det forekommer mig saalænge siden jeg skrev Dem til at jeg i Dag ikke kan lade være at skrive; mine Tanker ere saa ofte paa Basnæs, men hvor eens Tanker søger hen. ….

Higham Kent 11.06.1857:

“… jeg trængte egentlig til at kunne eensom sidde i en Vogn, rullet ind i mig selv, og derfor var jeg vistnok saa lidt livlig talende, ja jeg maa vel tilstaae det, saa lidt “elskværdig”, da De med en Deel af Huus-Kredsen var saa deltagende at følge mig til Korsør, dog jeg er rolig for at De ikke vil være vred paa mig for denne ikke skjulte Stemning, og jeg ønsker at den maa være forstaaet og baaret over med af de Andre, som den er af Dem…..”

Sorø 19.09.1857:

“…I Dag fortælles her i Sorø, at der har været et Par Cholera-Tilfælde i Skjelskjør, om det er Sandhed eller ei veed jeg ikke, men doppelt længselsfuldt er jeg derfor efter Brev fra Dem for at høre hvorledes det staar til paa Basnæs, hvad De og Lægen der sige om De vil modtage mig….”

København 20.10.1857:

“….Det er ogsaa meget lang Tid, hele tre Uger har De været saa venlig at beholde mig og naar jeg ret tænker over mig selv, min halv sygelige Natur der, og hvor mageløs hjertensgod Deres Naade har været mod mig, saa bliver jeg dybt bevæget! – De kan tro jeg ret har lært at skatte Dem og see hvor meget sand Venskab De har for mig! Gud gjengælde Dem det paa Deres Børn!…”

København 09.03.1858:

“……..og naar Deres Naade er i Stemning dertil unde mig en Solstraale fra det kjære Basnæs, saa lad den komme i Skikkelse af et lille Brev….”

København 24.03.1858:

“….Det forekommer mig saalænge siden at jeg hørte fra Dem, at jeg derfor i Dag har stor Trang til at skrive og bringe mig i venlig Erindring………….Og nu lev hjertelig vel, gid at dette lille Epistel maa træffe Dem ved Sundhed og godt Humeur; Alt Godt over det kjære Basnæs!

København 07.01 1861:

“…Hjertelig Tak for Deres Velvillie mod mig! Tak for hver Deeltagelse og godhed for mig. Jeg er usigelig glad over “Basnæs” som Frøken Luzia forærede mig, jeg fik det heelt og holdent hjem, det staar paa mit Bord foran mig og det er tidt som om jeg skulle see Een eller Anden derude fra titte frem fra eet af Vinduerne….”

København 03.11.1867:

“….inderlig tak for de smukke Dage paa Basnæs; det var mig et fornyet Beviis paa Deres Naades Hjertelag og Godhed for mig at De forundte mig at være med til Familiefesten for Deres lykkelige Børn….”

Læs mere om H.C. Andersen og hans tilknytning til herregården Basnæs her!

Kilde: www.andersen.sdu.dk /brevbase/index.html

Lars Bjørnsten Odense

Sider:  1  2  3