Illustration af H.C. Andersens eventyr “Dyndkongens Datter” (18)

Illustration af H.C. Andersens eventyr “Dyndkongens Datter” (1858) udført af tegneren og maleren Lorenz Frølich. English: The Marsh King’s Daughter . By Hans Christian Andersen.

“…Da saae hun Storkene; hun raabte til dem, talede deres Sprog, og Storkefader dreiede Hovedet, lyttede og nærmede sig.
“Du taler vort Sprog!” sagde han, “hvad vil Du? Hvorfor kommer Du her, du fremmede Qvinde?”
“Det er jo mig! det er Helga! kjender Du mig ikke? For tre minuter siden talte vi sammen, derhenne i Verandaen.”
“Det er en Feiltagelse!” sagde Storken; “det var Du drømt Altsammen!”
“Nei, nei!” sagde hun og erindrede ham om Vikingeborgen og om Vildmosen, Reisen herhid -!
Da blinkede Storkefader med Øinene: “Det er jo en gammel Historie, jeg har hørt fra min Tip-tip-Oldemoders Tid! ja vist var her i Ægypten en saadan Prindsesse fra det danske Land, men hun forsvandt paa sin Bryllups-Aften for mange hundrede Aar siden og kom aldrig igjen! det kan Du selv læse Dig til her paa Monumentet i Haven, der er jo hugget baade Svaner og Storke, og øverst staaer Du selv i det hvide Marmor.”
Saaledes var det. Liden Helga saae det, forstod det og sank i Knæ….”

Indeks over H.C. Andersens eventyr — Index of Hans Christian Andersen Fairy tales

Sider:  0   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20