Illustrationer til H.C. Andersens eventyr “Lille Claus og store Claus” (1)

Illustrationer til H.C. Andersens eventyr ““Lille Claus og store Claus”” 1835 udført af tegneren Vilhelm PedersenLæs hele eventyret  ““Lille Claus og store Claus”” 1835. English: Little Claus and Big Claus

Der vare i en By to Mænd, som begge havde selv samme Navn, begge to hed de Claus, men den ene eiede fire Heste og den anden kun en eneste Hest; for nu at kunne skille dem fra hinanden, kaldte man ham, som havde fire Heste, den store Claus, og ham, som kun havde den ene Hest, lille Claus. Nu skulle vi høre, hvorledes de to havde det, for det er en virkelig Historie!

Hele Ugen igjennem maatte lille Claus pløie for store Claus, og laane ham sin eneste Hest; saa hjalp store Claus ham igjen med alle sine fire, men kun eengang om Ugen, og det var om Søndagen. Hussa! hvor smeldede lille Claus med sin Pidsk over alle fem Heste, de vare jo nu saa godt som hans, den ene Dag. Solen skinnede saa deiligt, og alle Klokker i Kirketaarnet ringede til Kirke, Folk vare saa pyntede, og gik med Psalmebog under Armen hen at høre Præsten prædike og de saae paa lille Claus, der pløiede med fem Heste, og han var saa fornøiet, at han smeldede igjen med Pidsken og raabte: “hyp, alle mine Heste!”
“Det maa Du ikke sige,” sagde store Claus, “det er jo kun den ene Hest, der er din!”
Men da der igjen gik Nogen forbi til Kirke, glemte lille Claus, at han ikke maatte sige det, og raabte da: “hyp, alle mine Heste!”
“Ja, nu vil jeg bede dig at lade være!” sagde store Claus, “for siger Du det endnu eengang, saa slaaer jeg din Hest for Panden, saa den skal ligge død paa Stedet, da er det forbi med den!”
“Jeg skal saamæn ikke sige det mere!” sagde lille Claus, men da der kom Folk forbi, og de nikkede god Dag, blev han saa fornøiet, og syntes det saae dog saa raskt ud, at han havde fem Heste til at pløie sin Mark, og saa smeldede han med Pidsken, og raabte: “hyp, alle mine Heste!”
“Jeg skal hyppe dine Heste!” sagde store Claus, og tog Tøirekøllen og slog lille Claus’s eneste Hest for Panden, saa at den faldt om, og var ganske død.
“Ak nu har jeg slet ingen Heste mere!” sagde lille Claus og gav sig til at græde. Siden flaaede han Hesten, tog Huden og lod den godt tørre i Vinden, puttede den saa i en Pose, som han tog paa Nakken, og gik ad Byen til for at sælge sin Hestehud.

 Indeks over H.C. Andersens eventyr — Index of Hans Christian Andersen Fairy tales

Sider:  0   2  3