H.C. Andersen og Ottilies dagbøger

stensero

 Ottilie Christensen i midten med hvid kyse foran Stensero 1895. Foto www.fynhistorie.dk efter tilladelse den 21.  januar 2013

Jomfru Ottilie Christensen (1799-1896)

Jomfru Ottilie Christensen (1799-1896), Ollerup har skrevet dagbøger om sit liv og om sit møde med andre således har hun også skrevet om mødet med H.C. Andersen i 1819 umiddelbart inden af H.C. Andersens afrejse den 4. september 1819 til København. Da jomfrue Ottillie mødte H.C. Andersen var hun 20 år gammel.

I Ollerup præstegård residerede provst Christensen. Ottilie Sophie Cicilie blev født i Ollerup præstegård den 14. september 1799 og var familiens sidste og 5 barn. Provsten byggede et ny hus “Christencero” (Stensebo) sydvest for præstegården. Det var økonomisk trange tider for provsten og han måtte foreløbig leje huset ud. Senere boede  Ottillie her indtil sin død i 1896. I Ottilies dagbøger findes mange notater om bl.a. Ollerup-familiens Jyllands-rejser. Jomfru Ottilie skrev dagbog fra 1810 til 1824 i ganske små hefter, som hun selv fremstillede. I dagbøgerne fortalte hun om vejr og vind, fodture og besøg i præstegårdene i Vester Skerninge og Sct. Jørgens, eller på herregårdene Bærholm, Skjoldemose, Hvidkilde og mange andre steder. Det blev til i alt 5475 dagbogsberetninger der dækker en ung piges udvikling fra  10 til 25 år.

Efter underholdningen i Odense Bispegård den 2. september 1819 gik turen videre mod Jylland.

I 1896 døde Ottilie Christensen og hendes efterladenskaber blev senere solgt på en aktion. Ottilies dagbøger blev dog reddet af forfatteren Peder R. Møllers hustru, der var datter af præsten i Ollerup, Jens Sophus Brandt, og det er Brandts oldebarn, tidligere seminarielektor Kirsten Nielsen, Ribe, som i dag er den lykkelige ejer af dagbøgerne.

Kilde: www.fynhistorie.dk

gl-bispegaarden-odense-ukendt

 Bruntonet, opklæbet fotografi af bispegården i Klaregade 17. Ukendt kunstner. Kilde Odense Bys Museer

Udpluk fra Ottilies dagbøger

Her fortælles at H. C. Andersen var meget tæt på den fynske biskop Plum. Jomfru Ottilie fra Ollerup præstegård er et navn, der er knyttet til eventyrdigteren H.C. Andersens navn ved en begivenhed, der fandt sted i Odense bispegård torsdag den 2. september 1819, få dage før skomagersønnen for første gang så ind over København fra Frederiksberg Banke. Før afrejsen fra Odense var Hans Christian gået til biskop Plum for at bede om lidt rejsepenge og bispinden havde da bedt ham komme igen om aftenen “og spille os nogle Comedier, da her var en fremmed Dame .. som de giærne øndskede at more”. Den fremmede dame var Ottilie.

Beretningen om denne aften findes i Ottilies dagbøger. Ingen kunne have anet, at hendes notater ville blive kendt uden for familiens kreds. Ved mødet med H.C. Andersen var Ottilie Christensen 20 år gammel. Hun skriver om drengen Hans Christian Andersen:

“Torsdagen d. 2den September 1819. Om Middagen var her en Skoemagerdreng (14 Aaer) og bad om lidt Reisepenge da han i Morgen skulde reise til Kiøbenhavn hvor han er bleven andtaget og skulde lære ved Theatret, da han har et stort Talent til at spille Comedie, og bestiller ei andet hiemme end spiller Comedie. Bispinden bad ham komme igien i Aften og spille os nogle Comedier da her var en fremmed dame (det var mig) som giærne øndskede at more; Han var strax villig og vimsede som en lille affecteret Herre ud af Døren .. Den Herre Comediantspiller kom i Mørkningen, men saasom der var 2 Fremmede Herrer og talte med Bispen og Bispinden, og imidlertid sad alle vi unge og pratede oppe i Sahlen, saa kunde Comedien ikke gaae for sig, før de Herrer var gaaet, Kl: omtrent 8, men så blev lysekronen tænt i Stuen og vi samtlige ( Hr: Hegelund var der også) stillet i en Kreds i Stuen og i samfulde 2 Timer opførte den liden Herre, en Persohns Rolle af forskiellige Comedier og Tragedier; meget af det giorde han godt, men det morede os meget hvad enten han gjorde slet eller godt, de muntre Roller spilte han best, men naragtig nok var det, at see naar han spilte en følsom Elsker Rolle, knælende eller besvimende, thi da tog hans store Fødder sig just ikke ret godt ud; nu vil vi see om de kan faae et bedre Sving i Kiøbenhavn, maaskee han med Tiden kan fremtræde som en stor Mand paa Theatret.

Vi fik om Aftenen; skaaren Smørrebrød og Rødgrød, vores Skuespiller spiste ogsaa, men i største Hast, for ei at spille Tiden til at vise sit Talent. Kl. 10½ takkede Bispinden ham for i Aften, og saa gik han hiem , noget efter gik Mine, Eiler og Hegelund; Det var en meget behagelig Aften for mig; denne overraskelse var mig meget angenehm,-”

Kilde: Esben Brage, Anderseniana 1990, Odense Bys Museer.

Se mere om Odense gl. bispegård her!