Brevet fra H.C.Andersen til Edvard Collin dateret 5. august 1830

Udsigten fra Bregninge Kirke. Foto Lars Bjørnsten 2009

 Brevet fra H.C.Andersen til Edvard Collin dateret 5. august 1830

“Til E. Collin
Kjære, bedste Ven !   Svendborg den 5. August 1830
I forgaars tilbragte jeg en meget behagelig Middag paa St Jørgens Gaard, den gamle Provst Bresdorff, der var kommen fra Sorø, med to Døttre og en Søn var der, og jeg har derfor ret mange hjertelige Hilsener til Deres hele Familie frad em Alle. Om Eftermiddagen gjorte jeg en saare behagelig Tour med Pastor Hebers til Margaard, hvor der boer en Broder til Etatsraad Fenger; her var en ganske fortryllende Udsigt over Beltet til Langeland, der synes at ligge os ganske nær; Vandet var blikstille og det var et herligt Maaneskin; men min behageligste Udflugt var dog igaar til Thorseng; Heber inviterede mig med sig til en Provst Møller i Bjergeby; vi saae Kong Valdemars Slot, hvor især de gamle Portrætter intereserede mig; blandt andre var der en Dame af den juulske Familie, der gjorte et underligt dybt Indtryk paa mig, det var det første qvindlige Ansigt der har gaaet mig til Hjertet, og jeg blev ordenlig lidt veemodig ved at tænke mig disse deilige Former opløste til Støv. — Thorseng forekommer mig som en Have, eller rettere, en smuk stereotyp Udgave af det deilige Fyen; Udsigten fra Bregninge-Kirke er et sandt Panorama, og man kunde daglig see paa det, uden at trættes. Egnen ved Svendborg finder jeg smuk, men i Grunden er der altfor meget; Øiet har intet ret Hvilepunkt; hvert lille Partie er deiligt for sig, men det løber for meget ud i et ! det hele forekommer mig, som uendelige mange Æskebilleder, der ere klinede sammen, hvor hver enkelt er herligt for sig, men hvor det Hele ikke ret vil opfattes af Øiet. — De kan ellers troe at min jydske og denne fyenske Tour ret har virket godt ind paa mig; jeg har i mit Indre samlet mig et godt Fund til Vinterhold, og tænker endogsaa, med Hensyn til det Oekonomiske at faae at faae min Reise betalt. Hernede lever ellers en gammel Degn, Øehlenschlæger har omtalt i sin Langelands Reise, der dengang skal have raabt “stop” ! istedetfor “Amen” (han har nemlig i sin Ungdom været Sømand); han er meget vred paa Øehlenschlæger og skal have truet med, at kom han engang Kjøbenhavn, skulde han nok snakke med ham, for han skulde ikke gjøre Nar af Folk …….”

Kilde: H.C. Andersens Brevveksling med Edvard og Henriette Collin
Indhold: Bd. 1 : 1828-43. – 1933, Kbh, Levin & Munksgaards Forlag, 1933-37. – 6 bd., portr.udg. af C. Behrend og H. Topsøe-Jensen

 Sider:  1  2  3  4  5