Aarets tolv Maaneder…. Februar 1832

H.C. Andersen: Aarets tolv Maaneder tegnede med Blæk og Pen (1832)

Februar

Herregaarden og Børnene

Maanen, som en Havfrue, fra den fjerne Old,
Svømmer hen ad Himlen, deilig, men saakold.
Skoven staaer med Riimfrost, glimrende og hvid,
Drømmer vist i Natten om sin Sommertid,
Om de grønne Blade med den friske Duft,
Om de smukke Blomster o den varme Luft.
Ja, hvert Træ i skoven har sin Sommer-Drøm,
Der, som Digter-Hjertets, døer i Tidens Strøm.
Mark og Enge dækkes af den hvide Snee
Paa de døde Blomster vil ei Livet see;
Dog, men Vinterkulden trykker Jordens Kyst,
Anelser og Længsel fylder hvert Bryst.
Som et Skyggebilled’, sat mod Luftens Blaa,
Staaer hist Herregaarden, der er Taarne paa!
Alt er gothisk gammelt, hvilket Maleri!
Ret som Riddertiden slumrede deri.
Under Vindebroen ved de frosne Rør,
Er’ i Muren Huller; der var Fængsler før.
Vaabenet med Indskrift over Porten staaer,
Og om Vindues karmen kunstigt Løvværk gaaer.
ellem to Karnapper groer en mægtig Lind,
Der, ad Vindeltrappen, vil vi træde ind.
Hvilke gamle Døre! og hvor de er’ smaa!
Ovenover stolte Hjortetakker staae.

Gjennem hele Fløien strækker sig en Gang,
Maaneskinnet gjør den mere dyb og lang.
Riddersmænd og Fruer, mens vi gaae forbi,
See, som bundne Aander, fra hvert Malerie.
Hvem er vel hiin Ridder med det mørke Blik?
Engang stolt og modig, han i Livet gik;
Mægtigt svulmed’ Hjertet, Jorden har ham glemt,
Ei hans Slægt man kjender, her hans Navn er glemt!
Hvilken deilig qvinde! Liv og Aand man seer.
Og af disse Former er nu intet meer?
Intet meer, undtagendette Farvespil,
Som hver Livets Sommer meer henbleges vil!
Dette Smil om Munden, dette Tanke-Blik,
Denne Sundheds-Farve hendes Kinder fik!
Alt er Støv og Aske, Alt i Jorden gjemt,
Og, som Hjertets Drømme, Sorg og — Glæde, glemt!

Tys! fra Salen klinger Toners Harmoni,
Hornets dybe Klage smelter hen deri.
Dersom hvert Hjete, hørligt, Toner fik,
Hver en Fryd og Smerte fremsteg i Musik,
Hvilken Aandeverden, fuld af Poesi:
Saga har i Noder Stykkets Melodi;
Folkets Drøm om Frihed døer, som Hornets Klang,
Men selv den er Tacter til en Friheds-Sang.
Hvert Portrait paa Væggen, mens jeg gaaer forbi,
Aandes halvt tillive ved min Phantasi.
Sært Musiken klinger; Gang og Lystighed
Bruser gjennem Salen; dog ei dette Sted
Er det, vi vil gjeste! nei, her ganske nær
Tvende Smaabørn bygge; lad os komme der!
See, en lille Pige og en ældre Dreng,
De har her i Stuen hver sin Seng.
Barnehjertet drømmer uden dybe Suk —
Er Du, Barneverden, da saa stor og smuk?
Græder ikke Barnet bittert, tungt og haardt
For den pæne Dukke, man har taget bort?
Lige salt er Taaren, lige hjertet slaaer,
Som hos os, naar Haabet isner i sin Vaar.
Men med Barne-Taaren triller Sorgen hen,
Og paa Kinden sidder Smilet sødt igjen.

Naar en Brand man svinger lysteligt omkring,
Gløde der jo Ringe ved de raske Sving.
Ja, et enkelt Lyspunkt i sin snare Flugt
Skaber Barndoms-Verd’nen dobbelt stort og smukt.
Lad Forstanden sige: “det var simple Ting!”
Rundt om Verd’nen staaer det, en Saturnus-Ring,
Taage, ved det Fjerne, selv som Skyer staae,
Hvor Erindrings-Solen maler Roser paa.

Ja, en Drøm saa deilig, fuld af Drømme selv,
Er’ de korte Timer paa vor Barndoms Elv!
Alt har Liv og Hjerte paa vor første Vei,
Og vi er’ uskyldig’, thi vi veed det ei. —
Hjertet fast sig klynger til de kjære Smaa,
De er’ just saa store, de kan Himlen naae!
See de to herinde, hver med Haand ved Kind,
Øinene halv lukked’, de vil sove ind;
Men hvor kan de sove! Glæden vil det ei!
Tænk, imorgen skal de, o, saa lang en Vei!
Første Gang just er det, de skal til en By,
Og en stor, betænk dog! — Var det Morgengry!

“O, var det dog Morgen!” sukke begge To.
Hjertet vil iaften ikke gaae til Ro;
Tanke følger Tanke, skaber Alt saa smukt,
De er’ alt paa Reisen med den første Flugt.
Øiet meer sig lukker; Pigen sover nu,
Hører ei, hvor Broder hvisker: “sover Du?”
Hun om Reise drømmer, han har ingen Ro.
Sove? Han? Bevar’ os! hvor kan Sligt man troe!
Vaagen Alt han skuer, o, var det dog Dag!
Anelse og Længsel driver Pulsens Slag. —
— Ha! det er alt Morgen, rask det gaaer afsted,
Barnehjertet synger høit af Salighed:

Ud i Verden! rask afsted!
Det er, see dog bare!
Ret som Mark og Eng løb med,
Os det er, der fare.

Nu paa Land og nu paa Sø,
Som det sig kan skikke,
Gid jeg dog maae aldrig døe!
Nei, det vil jeg ikke!

Reise bort med Fa’er og Mo’er —
Det er, som jeg svæver!
Verden er saa stor, saa stor!
Gud skee Lov, jeg lever!

Blomsterne under Sneen.

Gjennem Sneen Solens Guld
Falder paa min Pande,
Løfter mig fra sorten Muld
Op til Lysets Lande.

Sneen smelter for min Kind,
Kjærlighed jeg drømmer,
Men den kolde, skarpe Vind
Død mig gjennemstrømmer!

Børnene i Vognen.

Intet Træ har Blade paa,
Hvid’ er Mark og Enge!
Men, hvor kan dog Krattet staae
Med sit Løv saa længe?
See, med bruunt og gule Haar,
I den hvide Snee det staaer!

Løvet.

Engang deeltes Verden ud
Mellem Djævelen og Gud;
Da til Mennesket de kom,
Blev’ de begge enig’ om,
At saalænge, som eet Blad
Endnu fast paa Grenen sad,
Skulde Sjælen Gud tilhøre,
Ingen turde ondt den gjøre;
Djævelen sin Deel først fandt,
Naar det sidste Blad forsvandt.
Derfor lod den gode Gud
Først, naar Krattet springer ud,
Og det nye Grønt vi finde,
Alt det gamle Løv forsvinde.
Fast det staaer fra Top til Rod;
Thi vor Herre er saa god!

Postkarlen.

Her i denne lille By,
Der har næsten reist sig ny,
Skal engang — naar, har jeg glemt —
Fjenden have hærget slemt;
Alting sank i Brand og Gruus.
— Yderst laae et lille Huus,
Det var Aften, Lys man tændte,
Fjenden var mod Nat i Vente. —
Hvilken Jammer! hvilken Nød!
Bittre, salte Taarer flød.
Kun den gamle Bedstefa’er
Sad taalmodig, taus i Krogen,
Intet Suk hans Læbe bar,
Fromt han sang af Psalmebogen:
“Herren i vor Nød og Vaade
Kan en Skandse om os slaae!”
Sønnen hørte mørkt derpaa,
Hvor var der vel Hjelp og Naade?
“Aldrig meer,” det var hans Ord,
“Skee Mirakler paa vor Jord!”
Men den Gamle, from og rolig,
Psalmen sang i Sorgens Bolig;
Og de lytted’ til hans Sang,
Folded’ Hænderne og bade,
Sang med ham endnu en Gang.
Som de da i Kredsen sade,
Graaden svandt fra deres Kind,
Og de sov saa stille ind.
— Natten gik, de vaagned’ trøsted’,
Der var Fred og Tro i Brystet.
Taus de lytte. Alt er stille.
Døren nu de aabne ville,
Men den viger ei, thi see,
Huset ligger skjult i Snee!
Det har fyget stærkt i Nat,
Men ei Byen man kan kjende,
Alt i Gruus og Ild er sat
Af den kaade, grumme Fjende;
Kun det lille Huus i Sneen
Saae de ei — det Frelse fik,
Medens Døden grumt med Leen
Gjennem mangt et Hjerte gik.
Herren selv, som kjender Trangen,
Havde under Psalmesangen
Dækket det mod Ild og Landse,
Bag ved Sneens hvide Skandse *).
*) Et Folkesagn.

Fuglene.

Smaabørn, kjør kun rask afsted!
See, qvivit! vi komme med.
Det er Fastelavn i Dag,
Vi skal til et lystigt Lag;
Katten, som vil faae os fat,
Har de nu i Tønden sat.
Fare! Fare! Krigsmand!
Døden skal han lide,
Han kom dog til allersidst
I den sorte Gryde!

Børnene.

Snart vi nu til Byen naae!
Der er’ mange Taarne paa.
O, den er saa stor, saa stor!
O, men see, Du søde Mo’er!
See, en levende Husar,
Som Du os ham tegnet har!
Levende med Hest og Spir,
Ikke malet paa Papir!
Her er Byen! søde Gud!
Saadan seer vist Himlen ud.

Kilde: H.C. Andersens “Samlede Skrifter” Tolvte Bind.1879

Ovenstående er en del af H.C.Andersens digtsamling:

“Aarets tolv Maaneder, Tegnede med Blæk og Pen.”

Oversigt over H.C. Andersen digte – Hans Christian Andersen poems