Tegning af H.C. Andersen: “Et Taarn i Bologne.”

1-138

Tegning af H. C. Andersen: “Et Taarn i Bologne.” Torre degli Asinelli, Bologna, Italien. 17 april 1834. Original størrelse 15 cm x 10,6 cm

En Digters Bazar: “Ved Sollys saae jeg Bologna; den ligger mellem frodige Viinmarker tæt under Apenninerne, der danne et grønt Gjærde, hvori hver Ranke er en Viinhave, hver Blomst en Villa eller en Kirke. Solen spiller en stor Rolle i denne Egn, Byfolkene ynde den ikke, derfor er Alt beregnet paa at give Skygge, alle Huse danne svale Buegange; men i Viinmarken hersker Solen og modner den saftfulde Drue; selv med Stenene slutter den Forbund. Det er her i Nærheden, i Bjerget Paderno, den saakaldte bononiske Steen findes, hvilken har den særegne Egenskab, at den indsuger Solens Straaler og derpaa lyser i Mørke. Jeg tænkte derpaa, da jeg i Sollys saae den store By og mit Øie faldt paa det skjæve Taarn! see det er ogsaa en Steen-Masse, der lyser, tænkte jeg, men Lyset har denne faaet fra Dantes Divina comedia. Jeg tænkte derpaa, da jeg besøgte den rige Kirkegaard og betragtede de mange Marmor-Monumenter; disse ere ogsaa bononiske Stene, der faae deres Lys fra den Døde, de ere reiste over; men jeg fandt ingen, der endnu havde inddrukket noget Lys, skjønt paa den ene læstes, at her laae en berømt Comedieskriver – og paa den anden stod, at her hvilede en Dame, der havde kunnet tale Græsk og Latin. Jeg tænkte paa den bononiske Steen, da jeg stod for en af Byens private Bygninger og man nævnte mig Eieren. Dette Huus vil ogsaa engang udsende en Nimbus, men har den ikke ret endnu, thi Solen er oppe, Stenen inddrikker i vor Tid Straalerne – Eieren maa døe, saa kommer Glandsen – Eieren er Componisten Giacomo Rossini.”

Kilde: Odense Bys Museer

H.C. Andersens tegninger