Vennerne

Slagelse omkring år1900. På kortet ses bl.a St. Mikkels Kirke og præstegården. Bredegade

 Venner

Niels Studsgaard Fuglsang

H.C. Andersens skulle koncentrere sig om sin skole og sine lektier og derfor forbød rektor Meisling H.C. Andersen at komme hos sognepræsten ved Sct. Mikkels Kirke Niels Studsgaard Fuglsang i præstegården i Løvegade. Han kom meget her og læste op for familien , som også omfattede præstens gamle mor, madam Dall og til hvem H.C.Andersen skrev vers til på hendes fødselsdag. Hendes ønske var til Andersen »at De maa blive et lykkeligt Barn!« Desuden plukkede han i haven valnødder på en vaklende stige

B.S. Ingemann

Hos lektor B.S. Ingemann og hans hustru i Sorø havde H.C. Andersen et fristed. Turen til Sorø var på to mil og blev tilbagelagt til fods. Vejen dertil brugte Andersen ofte til at filosofere over sit forfatterskab. Han fik altid en venlig modtagelse og spiste ofte til middag der. Han kom hos Ingemanns i de mindre ferier og Andersen havde da mulighed for med ham om poesi og følte sig som værende i paradis. Dette i modsætning til skolen i Slagelse, som Andersen oplevede som en plagelse, hvor poesien var et forbudt emne. Tiden hos Ingemann gik med oplæsning, sang og med ture i omegnen bl.a. med at sejle på søen til Parnasset. H.C. Andersen fik stor ros for sin oplæsning hos familien. En ros han efterstræbte meget.

Skolekammerater

Emil Hundrup

H.C. Andersen aflagde flittigt visitter hos flere af skolekammeraterne, især i familien Hundrups hjem. De boede et par huse fra latinskolen i Bredegade. Faderen var hospitalslæge og H.C. Andersen gik i skole med sønnerne Carl og Emil. Det fremgår også “at Dr Hundrup var her og fortalte at Carl og Frendrup havde staaet sig ilde til 2 den Examen”. Andersen brugte noget af fritiden sammen med sønnen Emil og bl.a. drøftede “om vore Classiker, jeg kan af det jeg har læst ikke finde Horatz at være Digter”. Meisling læste ekstra med Emil og Hans Christian og af dagbogen fremgår også at de to drenge brugte tiden på et regne deres karakter ud. “— Vi fik Ferie i Eftermiddag, dels fordi Examen er forbi, dels for at Emil og jeg skal regne Charakteerbøger ud; han kom Klokken 4. og henved 5 begyndte vi, vi vare endnu ikke færdig Klokken 8 te og Emil vilde blive! »Ih Gud er Emil ikke gaaen?« skreeg Fruen »er De ikke færdig«; det ærgrede mig da det var saa meget vi havde bestilt. —”

Torsdag 6 april var det jomfruens fødselsdag og Andersen forærede hende et kræmmerhus fuldt med sukkergodt, da han havde købt det kaldte Emil på ham og spiste det så det halve så han igen måtte købe et mere.

At alt på skolen ikke var lykke fremgår af HCA’s dagbog fra april 1826, hvoraf det fremgår at bl.a. Emil havde klaget over en af disciplene Ole Femmer og det fremgår her tydeligt at episoden havde gjort et stor indtryk på H.C.Andersen læs selv:

“Fredag 7 April 1826 Emil klagede forleden Søndag til Rektoren over Ole Femmer , skiønt jeg troer at Emil har lige saamegen Skyld. Dette og daarlig Opførsel paa Skolen giorte at han fik en slem Anmærkning som ogsaa Rektoren sagde ved Omflytningen igaar, at nu havde han i 3 Aar advaret ham, nu var han kied deraf, og hvis der nu, blot engang, igien indløb Klage skulde han strax ud af Skolen. — Idag kom hans Stedfader Orelius og meldte til Rectoren at Ole Femmer var bleven borte i Nat og havde efterladt et Brev hvori stod: »at han kunde ikke nære sig, da Andresen var ham saa meget paa Nakken og een af Disciplene havde klaget ham an for Rektoren, han vilde nu gaa til Kiøbenhavn til Kongen og see at blive Officeer; var det umueligt vilde han komme hiem i Skolen igien.« — Meisling vil ikke lade ham komme ind igien hvis han kommer — det giør mig ret ond for ham den sølle Knøs. — Man beskylder hans Moder for Haardhed mod ham jeg troer det ikke; den stakkels Bedstemoder. At han er løben kan jeg finde mig i, men komme igien det er ikke ret. ”

H.C.Andersen forbindelse med Emil varede ved også efter skoletiden. 4. januar 1826 er der et notits i dagbogen: “Emil er dog en god Knøs- med Venlighed vinder man mig men ved Hårdhed, nei saa lad briste Alt – ”

Harald Hother Edouard Holstein

Også i det Holsteinske hjem var H.C. Andersen en kærkommen gæst. Harald Hother Edouard Holstein blev dimitteret fra latinskolen samtidig med Emil Hundrup. Faderen, Henning Christoph von Holstein, var told- og konsumtionsinspektør og far til 14 børn. Datteren Christiane førte hus efter moderens død og skriver ved Andersens bortrejse følgende stambogsblad:

Livet er en Drøm;

Drøm længe og Lykkelig.

Lille Antvorskov, d. 22. Mai 1826

Ole Petersen

En speciel ven havde H.C. Andersen i Ole Petersen, som var søn af en brændevinsbrænder i Bjergbygade. Han fik aldrig sin afsluttende eksamen på grund af faderens tidlige død. Han overtog i stedet brænderiet og blev med tiden en af byens store mænd. Han ejede både Lille Antvorskov og Brænderigården og var medlem af borgerrepræsentationen. Mest kendt blev han dog for at indføre hestevæddeløb i Danmark. Det første afholdtes 11. september 1832 og “Heste Petersen”, som han kaldtes, deltog selv med heste i væddeløb over hele landet. H.C. Andersen var tilskuer til væddeløbet i Slagelse i 1836, vel nok en af de eneste gange han aflagde besøg i byen efter skoletiden. Ole Petersen døde allerede i 1854 og efterlod sig en anselig formue.


I øvrigt ser det ud til, at H.C. Andersens besøg i byen efter 1826 for det meste indskrænker sig til, at han benytter den i 1856 opførte stationsbygning på sine mange rejser til herregårdene i det sydvestlige Sjælland. Den gamle banegård og kirkerne er formodentlig de eneste tilbageværende bygninger i Slagelse, som H.C. Andersen har sat sine ben i.

Lars Bjørnsten Odense

Skolegang i Slagelse