Breve fra H.C. Andersen til Edvard Collin om bl.a. Svendborg

Edvard Collin fotograferet i Rom ca. 1863

Breve fra H.C. Andersen til “broderen” Edvard Collin

Brevet 28. juli 1830: Planlægningen af hans rejse til Svendborg var ikke på på plads den 28. juli 1830, hvilket fremgår af hans brev til Edvard Collin dateret Odense 28. Juli 1830.Han regner med at blive i Svendborg og på Tåsinge i 8 dage og bagefter tage til til Fåborg og Assens.

Brevet 3. august 1830: I et brev til ’broderen’ Edvard Collin kan vi læse om den besværlige rejse fra Odense: Andersen har i over 14 dage forsøgt at få kørelejlighed til Svendborg og må til sidst nøjes med en fragtmand, som skal have noget flyttegods fra Odense til Svendborg. Han spadserede sandsynligvis uden for byen i håb om at der var mere plads, men han måtte sidde øverst på flyttelæsset og nedenunder var der flere passagerer med bl.a. en læge og en langelandsk guldsmedekone med tre børn. Andersen fik samlet sig menneskekundskab om samspillet mellem børn og voksne på flyttelæsset. Han fandt rejsen komisk og ikke behagelig. Den langelandske kone bad H.C. Andersen om at være goldamme (en amme kunne fortsætte som goldamme, som er en barnepige, der ofte var tæt knyttet til det opammede barn) for det ene barn. Læge passede barn nr. 2 og konen selv det sidste barn. H.C. Andersen giver i brevet efter en udflugt i Svendborg og omegn også udtryk for at egnen er dejlig, dog ikke så herlig, som han havde tænkt sig og i forhold til den nye rådstue finder han at inskriptioner og. lign. lader det til at de gode svendborgensere er lidt smagløse.

Svar fra Edvard Collin 6. august 1830. Edvard Collin svarer meget polemisk i brev af 6. august Andersen på hans brev af 3. august 1830 om at H.C. Andersen på fragtvognen til Svendborg må have set ud, som en Krähwinkler (betyder: indskrænket provinsbo, molbo, småstadsborger) , der er højt på strå og at Andersens gode Modtagelse i Svendborg glæder ham.

Til E. Collin. Svendborg den 3 August 1830.

Kjære, bedste Collin!

I forgaars Aftes kom jeg her til, efter over i 14 Dage at have søgt en Leilighed, tilsidst maatte jeg lade mig nøie med en Fragtmand, der var uforskammet nok til at forlange 14 ?? for de 6 Mill og saa blev jeg ovenikjøbet placeret høit oppe paa et Læs Fløttegods, men der var ikke andet for, eftersom der ingen Post gaaer imellem Odense og Svendborg; jeg spadserede da ud af Byen og steeg op udenfor, men her var endnu flere Pagagerer, en Læge der praktiserede i en Landsby, Gjæstgiverens Datter fra Svendborg, og en langelandsk Guldsmedkone med 3 Børn, saa jeg kom i ret broget Selskab og fik Leilighed til at samle mig Menneskekundskab. — Jeg sad da allerøverst af dem alle, men det var ikke nok, den langelandske Madam gav mig een af sine Unger og bad mig vacre Goldamme, da hun ikke kunde have mere end det ene og Doctoren nu havde taget det andet; det var en komisk Reise, men behagelig kan jeg ikke sige den var. Igaar var jeg ude paa St-Jørgens Gaard der ligger ganske romantisk, tæt ved Sundet. Pastor Bresdorf ledsagede mig omkring til de smukkeste Steder og jeg finder hele Egnen deilig, men dog ikke saa herlig, som jeg havde tænkt mig den. Fru Bresdorff har, som De nok veed, for nogen Tid siden været saa uheldig at bræckke Laarbenet, hun var noget forstemt, men jeg havde dog den Fornøielse at tale med hende. Vil De hilse Deres Forældre meget fra dem begge to. Oberst Guldberg har ellers givet mig et Anbefalingsbrev med til en Pastor Heber, en Mand, der som man kalder det, sværmer lidt for mine Digte og Fodreisen; her nød jeg en særdeles venlig Modtagelse, og jeg har maatte love ham, at være hans Middagsgiest de Dage j eg bliver her, og vil nu fra i Dag af ret føre mig omkring. Det er en særdeles interesant Mand, og har for en 4re Aar siden reist 1 Italien og Sveits, saa han veed meget derom; Deres Fader kjender ham nok godt. Han har nu tilbuden sig at samle Subscribenter hvergang jeg giver noget ud, det er jo ogsaa godt. —Den nye Raadstue tager sig ikke godt ud, synes mig, og med Hensyn til nyere Indskriptioner og Sligt, lader det til at de gode Svendborgiensere er lidt smagløse. Før jeg forlod Odense skrev jeg to Digte, som de hos Guldbergs ansee for mine bedste, ja sætte endogsaa det ene over det døende Barn, kort gjør det til mit non plus ultra; her er det, hvad siger De om det? — Det skal i Jydepotten……………..

evig og altid Deres hjertelige Ven    Andersen

Se mere om H.C. Andersen og Svendborg her!