H.C. Andersens besøg ved Rammedige 22. juli 1859

Dagbogen 22. juli 1859

Fredag 22. Efter Frokost Klokken 12 kjørte vi, forbi Kirkegaarden hvor ikke var Busk eller Træer. Hist og her bag Bondens Huus skjulte sig et Par Træer. Vi saae Fabjerg Kirke og Høien, de to Søstre, den kristne og den hedenske reiste. Bønderne saae Lupiner, gule til at op dyrke Sandjorden med. Nordnordvest for Rysensteen ligger Rammedige i Rammesogn, det er et Slags Dannevirke af en halv Miils Længde, her er en uendelige Mængde Kjæmpehøie, og Sagnet mælder at her leverede 25 Prinds Hamlet et Slag, her skal han ligge jordet. Gjellerup Kirke er fra 1140, her ere nogle fra 1000.

Rammedige er en forsvarsvold fra jernalderen. Diget var oprindelig på 2,5 km længde , men i dag er kun ca. 400 m. fredet. Foto : Lars Bjørnsten 21. juli 2003

– Klokken 4 om Eftermiddagen kom vi til Lemvig, der ligger’ meget malerisk mellem steile, høie Bakker; vi vare om Aftenen til Thee hos Justitsraad Claudi, hvor jeg følte mig særdeles nerveus. Her var en Fru Rømer der spillede Claveer for os. I Gjæstgivergaarden heisede de for mig det danske Flag, det samme gjorte en Bager, fire Steder saae jeg det heiset. Børn, Piger og Drenge fulgte og omsværmede os for at see mig. Inde hos en Hr Møller havde forrige Løverdag den lille Søn været paa Skibsbroen KI 4 om Morgenen for at see mig. Besøgt Apotheker Eilskov.

Dagbogen 23. juli 1859

Løverdag 23. Sov ikke hele Natten og var oppe Klokken halv tre. Blev af Tang og Frue fulgt ombord. Der var en forsviret Pasageer, som sagde han kjendte mig fra Agentinde Zinn. Det blæste temmelig og var stærke Bølger. En Frøken jeg har seet hos Hartmans og en norsk Dame ombord…..

Se mere om “Nørre Wosborg – Nr. Vosborg og H.C. Andersen her!

Lars Bjørnsten