HCA dagbogen 13-19 juli 1859 om besøg på Nr.Wosborg

Dagbogen 13. juli 1859

Onsdag 13 Kjørt Klokken Eet ud paa Heden til en gammel Kjæmpegrav, Lærkehøi, det lød huult inde i den da Karlene sloge Telt Pælene fast. Tung sandet Vei og siden over Heden hvor Veiene vare i mange Aaringer ikke kjørte paa[,] 6 a 7 Spoer ved Siden af hinanden. En vild Udsigt, mod Aften saaes Havet gjennem Aabningen ind i Nisumfjord. -Vi drak og udbragte Skaaler, Præsten Tang udbragte for min Fødeø Fyen. Den unge Student Røepsdorf, som jeg synes godt om udbragte Skaal for Tang og Fruen hos hvem han havde lærd »vor store Digter at kjende ! « Præsten Tang udbragte en Skaal for mig som Menneske. Jeg fandt mange Blaabær. Der samledes en heel Talerken fuld; her i Egnen har været mange Ulve, derfor endnu Navnet Ulfborg. Iaar er mange Hugorme. -Man bad mig udsætte min Reise til Udgangen af næste Uge, altsaa kommer jeg otte Dage senere paa Dampskibet fra Lemvig

Dagbogen 14. juli 1859

Torsdag 14. Brev fra Hartmann og hans Kone. Stærk Blæst; Søen væltede i Nisum-Fjord. Jeg bandt Bouqetter læste og sendte Brev til Dahlstrøm og Frøken Bjerring. (Den ikke almindelige Landevei kaldes en Vase. Kirkevase : Kirkevei)  

Dagbogen 15. juli 1859

Fredag 15. I Dag efter Frokosten reiste Repsdorph her fra til sine Forældre i Holstesbroe. Jeg synes godt om den unge Mand. I Dag kom Marie Meinert, en eiendommelig, men meget begavet Pige, anti Tydsk, Danskheden selv, jeg læste Eventyr og gjorte af Blomster en Madam.

Dagbogen 16. juli 1859

Løverdag 16. Kjørt med Etatsraad Tang til Holstebroe, der modtog Student Repsdorph mig, vi spiiste Frokost hos Amtsforvalter Ring, hvor flere vare indbudte; gik saa omkring med Repsdorf, saae Anlæget der er et smukt Partie med Høide og Vand. Middag hos Repsdorphs Forældre hvor en Mængde af Byens første Mænd vare med, Catecet Vogt (?) (Broderen er gift med Petra Guldberg) var meget talende, afgjørende, kjøbenhavnsk rask paa det, behagede mig slet ikke, var overseende og den klygtige; han var mig Grumset i Bægeret; vi drak Kaffe i Haven og jeg læste der to Eventyr. -Nu kom Marryats over Lemvig, bleve indbudne til Nørre-Wosborg og derhen kom vi halv ti! Aftensbordet blev stift og kjedeligt over de ny fremmede Gjester og det vilde ikke gaae med Sprogene, men nu traadte Marie Meinert op og talte rask Engelsk og fortalte Sagnene herfra. Klokken var 12 da jeg kom til Sengs.

Dagbogen 17. juli 1859

Søndag 17. Det var en meget trættende Dag med Marryats, trættende for os Allesammen, da Sproget generede; det var som Strømmen ikke længer havde sit fri Løb; Conversationen gik svær, jeg var træt og som altid her med Snue. -Vi spadserede, spiiste overdaadig; der blev musiseret, om Aftenen fik vi Punsch og der blev holdt Tale paa Tydsk af Tang og hans Broder til Marryats Familie.

Dagbogen 18. juli 1859

Mandag 18 Idag Klokken 9½ kjørte de med Tangs lukkede Vogn 4 Heste til Ringkjøbing. Tang er ude i Forretninger; vi trække nu igjen Aande. Jeg har stærk Snue. Til Morgen hørtes Havet som tusinde Vogne rulle langt borte. Stærkt forkjølet saa at jeg KI 10 kom iseng og fik Kameelthee.  

Dagbogen 19. juli 1859

Tirsdag 19. Sov godt. Her er i Besøg fra Holmsland i Ringkjøbing Fjord en Bondedreng Christian Madsen eller Christian Christiansen, jeg raadede ham at lade sig kalde ved det sidste Navn, han skal være Politekniker; jeg viiste ham om i Haven. – Frokost nede hos Pastor Tang, nydeligt dækket, hjerteligt og smukt udbragt Skaaler. Læst Eventyr og Historier. Engdronning kaldes den hvide dobbelte Sperea i Moserne. Pastor Ingersløv kom her iaftes, der blev talt om Astronomi og han udtalte til min Forbauselse, den Mening at vor Jord var den eeneste beboede Klode og at Stjernerne var kun en Skjønhed skabt for vor Fornøielse, at Gud var steget ned til vor Jord, – veed han om han da ikke havde gjort det paa de andre Kloder. Jeg blev afficeret, nerveus og kunde ikke falde isøvn.

Se mere om “Nørre Wosborg – Nr. Vosborg og H.C. Andersen her!