H.C. Andersen dagbog fra den 6. juli 1859 om Nr. Wosborg

Foto fra Nørre Vosborgs Park. Foto Lars Bjørnsten 2003

H.C. Andersen dagbog fra den 6. juli 1859 om Nr. Wosborg

Onsdag 6. Var endnu træt da jeg Klokken 8 stod op, jeg er hudløs i Ansigtet af Vestenvind, forkjølet og har to Dage ikke ret havdt Aabning. Opad Dagen hjalp det sig i Orden efter en Spadseretour; her ere komne to unge Studenter en Roepsdorf fra Holstebroe og en Pedersen fra Kjøbenhavn. Spadseret i Haven; tæt uden for Huset løfter sig den gamle Vold, der er et Lysthuus (Breidablik) ; vi gik ned i Haven der er et heelt Elverkrat, gammelt, som det ikke var Luftet ud, ingen Solstraale ingen Vindstød, skimlet Vand paa Graven, Mosløvhytter visne og forfaldne, hensmuldret Keglebane, Rørhytter der vare med Spindelvæv og gaaet fra hinanden i Sammenbindingen; en vred Svane svømmede hen mod den riisflættede Bro; stor flad Udsigt til Nisumfjord. Vi kom ind i en mere pleiet Have, Frugttræer voxte som Espalier, her var for Broderen Pastor Tang der er en stor Grundtvigianer bygget en smuk Bolig; her gjorde vi Besøg. Hjemme læste jeg Waldemar Daae og Anne Lisbeth. Det er i Dag Fredericia-Slagets Dag, derfor til Aften var indbudt 6 af Karlene som havde været med i Slaget, den ene var Gartneren, den anden Tjeneren. Tang udbragte Skaal for Danmark og derpaa for Landsoldaten; Præsten for Danebrog, der var stillet i Stuen, jeg for de danske Qvinder, vi fik temmelig meget og stærk Punsch. Jeg læste saa for Karlene paa Tangs Opfordring Eventyret, Holger Danske. Klokken blev eet før vi kom iseng.

Se mere om “Nørre Wosborg – Nr. Vosborg og H.C. Andersen her!