Digteren Hr. Etatsraad H.C. Andersens eget Eventyr

Digteren Hr. Etatsraad H.C. Andersens eget Eventyr. Ved festen i Odense den 6te Decbr. 1867 i 5 Sange af P. Odense Fyens Bogtrykkeri 1869. Foto Lars Bjørnsten Odense

Digteren Hr. Etatsraad H.C. Andersens eget Eventyr. Ved festen i Odense den 6te Decbr. 1867 i 5 Sange af P. Odense Fyens Bogtrykkeri 1869. Foto Lars Bjørnsten Odense

Desuden var der taler af biskop Engelstoft, etatsråd Koch, Oberst Vaupell, skoleinspektør Møller. Kancelieråd Petersen, stiftsprovst Svitzer. Inden festmåltidets afslutning tog H.C. Andersen ordet og sammenlignede sit liv med en bygning, ved hvis opførelse to mænd havde stået mig bi og hjulpet mig frem, Collin og H.C. Ørsted. Nu kunne man sige at bygningen var færdig og så plejede man at sætte en krans på den. Min krans sagde digteren skulle gælde en tak til kommunalbestyrelsen og til Odense Kommune.

Efter festmåltidet var der bal og H.C. Andersen blev placeret i en lænestol midt i salen og par for par kom pyntede børn op , som dansede i kreds om digteren og sang en sang af Johan Krohn.:

Hist, hvor Gaden slaaer en Bugt,
Ligger Huset indelukt,
Der, har Skolemester sagt,
Storken Andersen har bragt.
Ole kom med lette Hop
Og slog Parapluien op ;
Mens han sov med Drømme smukke,
Nissen gynged’ glad hans Vugge.
 Her han gik ved Byens Aa,
Havfru, Aamand der han saae,
Og ved Aaens grønne Bred
Hyldemoer han talte med ;
Naar det føg ved Juletid,
Saae han Sneens Dronning hvid,
Og hvad selv han deiligt tænkte,
Han O! Allesammen skjænkte.
Tak for hver en Time glad,
Naar vi rundt om Bordet sad!
Lampen brænder, Moder syer,
Fa’er han læser Eventyr;
Prindser og Prindsesser smaae
See vi om paa Tæppet gaae,
Alfer dandse, Trolde huldre,
Tinsoldater staae og skuldre.
Feegaloscherne Du fik,
Op paa Kongens Slot Du gik;
Først og sidst dit Navn dog staaer
Der, hvor Tuk og Ida gaaer,
Legestuens Digter! tag
Mod de Yngstes Tak idag;
Større Haand vi ei kan række,
Men saa kan Du faae dem begge.
Ud vi skal, det veed vi godt,
Fra vort gyldne Barneslot;
Eventyrets Blomst dog groer,
Om man bliver nok saa stor ­
Nu Musik, spil rigtigt til!
Høit vi Hurra raabe vil !
Spurven vaagne skal og kviddre;
Og saa vil vi dandse vid’re.
Efter hyldestsangen til digteren af børnene læste han to af sine eventyr op. Det var “Hvad Fatter gjør” og “Sommerfuglen” .