H.C. Andersen får overrakt æresborgerdiplomet

Æresborgerbevis 1867 HCA. Foto Lars Bjørnsten

Overrækkelsen af æresborgerdiplomet på Odense Rådhus 6.december 1867

Borgmesteren justitsråd Mourier holdt tale og henvendte nogle hjertelige, hædrende Ord til H.C. Andersen og overrakte ham diplomet og udbragte et leve for digteren. H.C. Andersens svar på borgmesterens tale var: » Den store Æresbeviisning, som min Fødeby forunder mig, overvælder og løfter mig. Jeg maa tænke paa Aladdin, som, da han ved den vidunderlige Lampe havde reist sit herlige Slot, traadte hen til Vinduet og sagde: »Dernede gik jeg som en fattig Dreng.”

Ogsaa mig har Gud forundt en saadan Aandens Lampe, poesien, og naar den lyste ud over Landene, og naar man der glædede sig ved den og gav den Anerkjendelse, naar man sagde, at den lyste fra Danmark, da bankede mit Hjerte i Glæde; jeg vidste, at jeg i Hjemmet havde deeltagende Venner, og tilvisse i den By, hvor min Vugge stod; og denne By giver mig idag et saa hædrende Beviis paa sin Deeltagelse, forunder mig en Ære, saa overvældende stor, at jeg dybt bevæget kun kan sige Dem min hjertelige Tak. «

I “Dagbladet” for den 6. december 1867

Stod der at etatsråd H.C. Andersen fejrer i dag en hæders-glædesdag , idet der i Odense overrækkes ham diplomet som æresborger i denne by. Det er sjældent at nogen i landet tildeles en sådan hædersbevisning, men Odense By har haft en god grund til på denne måde at hædre den fattige håndværkssvends søn, som har skaffet sig et navn der nævnes med ære langt ud over fædrelandets snævre grænser kommer og derved tillige har hædret det land og den by, hvor han er født.

Foto Lars Bjørnsten Odense

Se oversigt  ”Æresborger”