H.C. Andersen brev til Fru Melchior 15. juli 1874

H.C. Andersen brev til Dorothea Melchior dateret 15. juli 1874 og skrevet på herregården Bregentved på Sjælland. Ordlyden på den viste side er:

Kjære hjertensgode Fru Melchior! Seent iaftes modtog jeg Deres livlige, riigholdige Brev der omsluttede en Bouquet af halv udsprungne Roser; den blev strax sat i Vand og har i Nat heelt udfoldet sig. Tak for hver venlig Opmærksomhed og det velmenende Hjertelag der ligger heri! – Tak fordi De og Deres Mand ville see mig naar som helst jeg kommer, men der bliver da ikke noget af med at indtræffe førstkommende Fredag, som min Bestemmelse var; igaar talte jeg derom til Grevinden, men paa den elskværdigste Maade yttrede hun hvor gjerne de Alle beholdt mig og det saalænge jeg selv følte mig der tilfreds. Det er nu Grevindens Fødselsdag i næste Uge, netop Torsdag den 23de, og jeg tog da den Bestemmelse at blive her den Dag over; her bliver meget stort Bal og man siger mig at jeg da skal see hele Godsets og Omegnens Ungdom. Jeg reiser altsaa først her fra paa Fredag i næste Uge og har da tilbragt hele tre Uger paa det rige, smukke Bregentved. Hvor dog Tiden gaaer! Endnu har jeg slet Intet faaet bestilt herude, Intet uden at skrive Breve, men naar man saaledes giver Æble faaer man Pære igjen og …….. ” Kilde: sdu.dk

H.C. Andersens breve til Fru Melchior var ofte påklistret små glansbilleder af bl.a. børn eller af dyr. På denne side kan du se et par eksempler på dette!

Se mere om “H.C. Andersen og Familien Melchior”

Foto: Lars Bjørnsten Odense