Jacob Brønnum Scavenius 1811-1850 og mindestøtten på Basnæs

Hofjægermester Jacob Brønnum Scavenius. Født 5. oktober 1811 i Skagen og død 6. august 1850

Foto af billede, som tidligere var på Basnæs

I den korte tid Jacob Brønnum Scavenius ejede Basnæs nedlagde han et stort arbejde i at ordne godset. Han delte jorderne opførte en afbyggergaard, Transbygaarden og ophævede hoveriet mod en fast afgift af hver gård. Som et vidnesbyrd om de følelser som godsets beboere havde næret for ham rejste de for enden af den store alle en Mindestøtte, hvis indskrift er formet af H.C. Andersen, som var en yppig og kær gæst i det Scavenius’ske hjem. Der står: Den oplyste og dygtige og hjælpsomme godsejer Jacob Brønnum Scavenius rejstes denne mindestøtte i taknemlighed og erkendtlighed af godsets beboere i maj 1868.

Desværre findes der ikke et billede af mindestøtten.

H.C. Andersen har den 17. juni 1869 fra Basnæs ved Skjelskør skrevet et brev til Dorothea Melchior.

Nedenfor bringes et uddrag af brevet hvoraf fremgår at Andersen har leveret teksten til mindestøtten efter at beboerne har anmodet ham derom:
“…..Veiret er klart, Søen blaagrøn, Rødtjørnen blomstrer i Haven og Græsset er som et Fløiel, i det samme iaar bliver tromlet og behandlet paa samme Maade som Grønsværet paa Glorup. For Enden af Haven er, siden jeg var her sidst, opreist et Mindesmærke for den afdøde Scavenius, det staaer under en heel Gruppe ældgamle Træer, hvert vistnok, et Par Hundred Aar gammelt, det er en Obelisk med Indskrift ; “Den oplyste, dygtige og hjælpsomme Godseier Jacob Brønnum Scavenius rejstes denne Mindestøtte i Taknemlighed og Erkjendtlighed af Godsets Beboere, den 19de Mai 1868″. Indskriften har jeg leveret, anmodet derom af Beboerne….”.

H.C. Andersen har den 18. juni 1869 fra Basnæs ved Skjelskør skrevet et brev til Therese Henriques, f. Abrahamson .

Nedenfor bringes et uddrag af brevet hvoraf fremgår at at haven på Basnæs er blevet forskønnet med blomster og sjældne buske og at gæsset bliver tromlet og at beboerne har rejst omtalte mindestøtte.
“….I Haven er foretaget store Forskjønnelser siden jeg var her sidst, det er nu, til min Overraskelse hører jeg, omtrent to Aar siden, mit daarlige Been er Skyld heri. Her er en Rigdom af Blomster og sjældne Buxvæxter; Græssværet bliver paa engelsk Maade tromlet og for Enden af den store Alee, ud mod Hovmarken, har Godsets Beboere reist en Mindestøtte for den her afdøde Scavenius. Indskriften skrev jeg for dem, den lyder saaledes: Den oplyste, dygtige og hjælpsomme Godseier Jacob Brønnum Scavenius reistes denne Mindestøtte i Taknemlighed og Erkjendtlighed af Godsets Beboere, den 16 Mai 1868…”

Læs mere om H.C. Andersen og hans tilknytning til herregården Basnæs her!

Kilder: Danske slotte og herregårde / under redaktion af Aage Roussell
5 : Sydsjælland, 2. udgave. – Hassing. – 20 bind : ill. . – 1964 ( foto) samt H.C. Andersens breve: andersen.sdu.dk/liv/brevbase/