Anekdoten om frisen i Københavns Domkirke med Thorvaldsen og Andersen

Vor Frue kirke (Københavns Domkirke) Foto Lars Bjørnsten Odense

 Anekdoten om frisen i Vor Frue kirke (Københavns Domkirke) med Thorvaldsen og Andersen

Frisen: Jesu gang fra Pilati til Golgatha. At gøre Frue kirke til et hovedsæde for frembringelser i driftig billedhugerkunst var efterhånden som Thorvaldsen så denne tanke nærmere realiseret blevet en ynglingsidee, der gjorde ham modtagelig for enhver ytring eller meddelelse i denne retning.

Til dette arbejde af  Thorvaldsens arbejde, må vi endnu efter professor H.C. Andersens fortælling optage en i flere henseender karakteristisk anekdote, som knyttede sig til dette arbejdes historie. Professor Andersen fortæller , at han var i besøg på Nysø i de dage, da Thorvaldsen modelerede skitser til denne frise. En morgen, da han kom ind i studiet, fandt han Thorvaldsen ifærd med basrelieffets begyndelse, og navnlig med Pilatus, om hvis dragt kunstneren ikke syntes at være enig med sig selv. Husets frue, baronesse Stampe var tilstede, og talen var om det kostume, Thorvaldsen havde givet Pilatus. “Sig mig” sagde Thorvaldsen, da Andersen kom til, – “finder De, at Pilatus’s påklædning er rigtig?” – – “De må ikke sige noget!” afbrød baronessen, idet hun vendte sig til Andersen, “Det er rigtigt! Det er fortræffeligt! – Gå De kun Deres vej!” – Men Andersen gik ikke, og da Thorvaldsen gentog sit spørgsmål, svarede han: “Da De spørger mig, så må jeg tilstå, at det forekommer mig, at Pilatus snarere er klædt som en ægypter, end en romer!” – “Det er også min mening!” svarede Thorvaldsen og greb i det samme ind i leret og ødelagde Pilatus’s figur. – “Andersen!” udbrød baronessen med heftighed, – “Nu er De skyld i, at Thorvaldsen har ødelagt et udødeligt værk!” – “Så kan jeg gøre et nyt udødeligt værk!” svarede kunstneren tørt og begyndte igen på Pilatus. Kilde: Thorvaldsen i Kiøbenhavn. 1839-1844. Efter den afdøde kunstners brevvexlinger, egenhændige optegnelser og andre efterladte papirer. Af J. M. Thiele. (Kiøbenhavn, C. A. Reitzel, 1856).

Foto af frisen “Jesu gang fra Pilati til Golgatha” af Lars Bjørnsten Odense

Frisen:  Over Alteret, i den Halvcirkel, der under Halvkuppelen danner Kirkens Baggrund, sees Christi Vandring fra Pilati Huus til Golgatha, en 72 Fod lang og 6 Fod høi Frise, hvis mange Figurer tildeels ere Hautreliefs. Over Chorets Døre findes Christi Daab og Nadverens Indstiftelse, hvert Basrelief 6½ Fod bredt og 3½ Fod høit og modellerede i Kjøbenhavn 1820 under Thorvaldsens Ophold her. Fremdeles maae nævnes de tvende yndige Basreliefs over Fattigblokkene; nemlig tilvenstre fra Hovedindgangen Caritas, hvortil knytter sig et ædelt Træk af den store Kunstner, og tilhøire Barnets Skytsengel – et af Thorvaldsens skjønneste, mest poetiske Værker, der har noget saa ubeskriveligt Rørende ved sig, at det maa henrive Enhver, som har Øie og Sands for det Guddommelige i Kunsten, og hvilket gjør Sagnet troværdigt: at Mesteren ved Barnet har tænkt sig selv, og ved Skytsengelen sin Genius. Kilde: Kjøbenhavn. Illustreret Veiviser og Beskrivelse over Byen og Omegnen Kbh., Thiele, 1857

Lars Bjørnsten