H.C. Andersen konferensråd 2. april 1874

 Kong Christian den Niende’s udnævnelse af H.C. Andersen til konferensråd den 2. april 1874

 Ordlyden i hædersbevisningen er:

Vi Christian den Niende af Guds Naade Konge til Danmark, de Venders og Gothers, Hertug til Slesvig, Holsteen, Stormarn, Ditmarsken, Lauenborg og Oldenborg, Gjøre vittertligt: at Vi allernaadigst have fundet for Godt at beskikke Os elskelig Hr. Etatsraad Hans Christian Andersen Kommandeur af Dannebrog og Dannebrogsmand, som har de ud i Indfødsretten fastsatte Egenskaber, til at være Konferentsraad og dertil i kongelig Naade udnævne ham. Og maa og skal han i Kraft heraf fra denne store Bestallings Datum ved alle forekommende Leiligheder, nyde den Rang, som ved Placat af 29 October 1828 er tillagt Vore Konferentsraader og derfor af Alle agtes og ansees. Thi skal han være Os, som sin rette Konge og Herre, tro og lydig, holde Rigets Grundlov, og med Troskab og Nidkjærhed opfylde de Pligter, som den ham allernaadigst tillagte Rang paalægges ham, Alt i Overensstemmelse med den Eed, han derpaa allerunderdanigst / gjort og aflagt haver

Givet paa Amalienborg den 2den April 1874
Under Vor Kongelige Haand og Segl
Christian R

C. Hall / Schwartzkopf

Bestalling. For Hr. Etatsraad Hans Christian Andersen, Kommandeur af Dannebrog og Dannebrogsmand til at være Conferentsraad  d. København, 2. april 1874 Hall.

H.C. Andersens dagbog for den 2. april 1874:

“…..Fra Cultusministeriet laae et hjerteligt Brev til mig underskrevet Hall, det mældte mig at Kongen den 31 Marts havde udnævnt mig til Conferentsraad, men at Diplomet skulde udstedes under Datoen den 2den April. Den kjære, velsignede Konge har igjen villet forundt mig en Glæde….”

Conferentsraad – Konferensraad

Konferensråd var en dansk titel, der blev brugt fra slutningen af 1600 tallet til omkring år 1900. Titlen blev oprindelig brugt om kongens rådgivere i vigtige sager, senere blot som titel, der gav indehaveren rang i Rangfølgens klasse 2.

Foto: Lars Bjørnsten Odense

Se også “Andet” om H.C. Andersen.