H.C. Andersen Leilighedsdigte 36. Sang ved Afsløringen af Mindestøtten paa Holsteinsborg

H.C. Andersen Leilighedsdigte 36.

Sang ved Afsløringen af Mindestøtten paa Holsteinsborg

den 18de October 1870.

Der var en Tid — til Træl var Bonden kaaren, Var ufri Mand, hans Huus en ussel Vraa, Uvidende fra Vuggen og til Vaaren; Men bedre Tider skulle Landet faae. Den Ufri blev fribaaren, Tanken klaret, Nu sidder Bonden med i Kongens Raad. Fra Slægt til Slægt, velsignet og bevaret, Velgjører, staaer dit Navn, din ædle Daad!

Her fra den gamle Gaard med Taarn og Fløie For Egnens Bønder Friheds-Ordet lød; Snart Korn og Plantning krandsed Mark og Høie, Ind i hver Hytte Kundskabs-Straalen brød. Hil Frederik Adolf Holstein, vor Velgører! Her gik Du med din barnefromme Viv; Til dette kjære Sted os Hjertet fører. Bortgangne, se her Takkens Folkeliv!

Her, hvor I To gik, kjærlige og stille, Og virked’ Stort og Godt i Tro paa Gud, Skal Mindestøtten staae; er den end lille, Rigt Eftermælets Blomst groer fra den ud. Paa vor Velgjørers Fødselsdag vi mødes, Det hele Grevskabs Folk med Sang og Flag. Taknemlighed fra Slægt til Slægt gjenfødes, Den Dag i Dag er Hjertets Mærkedag!

(Efter afsløringen)

Afsløret staaer med Indskrift Mindestenen, Og festligt staae i Hjerterne de To. Hvert Foraar vil til Krandse Bøgegrenen Sig snoe her, hvor Forglemmigeier groe, Og Sagn fortælles om de ædle Tvende, Om Trofasthed i Glæde og i Sorg. I Børn og Børnebørn vi dem gjenkende. Velsigne Gud det kjære Holsteinborg!

Kilde: H.C. Andersens “Samlede Skrifter” Tolvte Bind.1879

Oversigt over H.C. Andersen digte – Hans Christian Andersen poems